Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Partnerprogramma Overeenkomst

De Partnerovereenkomst wordt gesloten tussen TaxDome, de rechtspersoon, statutair gevestigd op het adres: Broadway 1178, NY, 10001, New York, Verenigde Staten van Amerika en een natuurlijke persoon of rechtspersoon (met uitzondering van staatlozen en natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) (hierna te noemen “de Partner”), samen aan te duiden als “de Partijen” en elk respectievelijk aan te duiden als “de Partij”, deze Overeenkomst (hierna te noemen “de Overeenkomst”) als volgt aangegaan:

1. Partnerprogramma Acceptatie

1.1. De Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking na lezing ervan door de Partijen, alsook na ondertekening door de Partijen, of na het klikken op de «Accepteren» of «Ik ga akkoord» knop.

DE VERPLICHTE VOORWAARDE IS UW AANVAARDING VAN EN INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDE. DEELNEMEND AAN DIT PARTNERPROGRAMMA VAN HET BEDRIJF, BETEKENT U (DE PARTIJ) UW AANVAARDING EN OVEREENSTEMMING MET ALLE EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN DEZE OVEREENKOMST NIET HELEMAAL AANVAARDBAAR IS VOOR U (DE PARTIJ), MOET U (DE PARTIJ) ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DIT PARTNERPROGRAMMA.

1.2. Klant is een rechtspersoon of individuele persoon, die  op basis van bepaalde overeenkomsten met het bedrijf een product of dienst koopt.

1.3. Partner is een individuele persoon of rechtspersoon, geregistreerd op FirstPromotor en verwijzingslink gebruikend, die rechten en plichten heeft, in overeenstemming met deze Overeenkomst en andere overeenkomsten tussen hem en het Bedrijf.

1.4. Partnerprogramma is een complex van programma- en marketingcomponenten waardoor het gerealiseerde product of de verleende dienst wordt vastgesteld en verdere uitbetaling van beloningen aan de Partner plaatsvindt.

2. Algemene Bepalingen

2.1. Krachtens deze Overeenkomst zal de Partner in eigen naam, op eigen kosten, maar in het belang van het Bedrijf handelingen verrichten, gericht op het zoeken en werven van klanten voor de verdere dienstverlening door het Bedrijf, en het Bedrijf zal verplicht zijn de Partner een beloning te betalen in de hoogte van en volgens de procedure die in deze Overeenkomst is bepaald.

2.2. De Partner mag geen en eigenaar en/of dienstverlener zijn, maar hij of zij zal alleen de bemiddelingsfunctie van tussenpersoon tussen het bedrijf, de serviceprovider en klanten zijn.

2.3. Deze overeenkomst vormt in geen geval een joint venture en/of een relatie tussen werkgever en werknemer. Een Partner kan alleen als Partner van het Bedrijf en in geen geval als iemand anders zijn activiteiten uitoefenen en zichzelf vertegenwoordigen in de relaties met derden.

2.4. Deelname van de Partner aan het Partnerprogramma is gratis.

2.5. Het Bedrijf zal de Diensten van zijn Partnerprogramma voortdurend ontwikkelen en verbeteren. In dit verband behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de verlening van een van de diensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten, indien dit nodig is vanwege preventieve maatregelen, verbetering van de functies van de dienst, of verandering van de verleende dienst.

3. De Rechten en Verplichtingen van de Partijen

3.1.    De Verplichtingen van de Partner:

3.1.1. De Partner is verplicht om ervoor te zorgen dat de zaken worden gedaan in overeenstemming met de wetgeving van het land van verblijf.

3.1.2. In het geval, dat derden vorderingen bij de Maatschappij indienen in verband met de activiteit van de Partner, is de Partner verplicht alle vorderingen van die partijen zelf te regelen.

3.1.3. De Partner is verplicht  om strikt zijn eigen gegevens (login en wachtwoord) te bewaren voor de toegang tot het persoonlijke account en om de vereiste voorwaarden te creëren om deze informatie te beschermen.

3.1.4. In geval van het aantreffen van situaties of personen, die wettige rechten schenden, of zaken doen om de belangen van het Bedrijf te schaden, zal de Partner het Bedrijf daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en mogelijke bijstand verlenen om het Bedrijf te beschermen.

3.1.5. De Partner kan geen klant zijn die door de Partner verworven is, evenmin als zijn naaste verwanten. Het Bedrijf heeft het recht de Partner een gedeelte van de verschuldigde beloning niet uit te betalen in geval van overtreding van deze clausule.

3.1.6. De Partner is verplicht om geen acties te ondernemen, die effect hebben op de werking van het Partnerprogramma. Onder dergelijke handelingen wordt verstaan pogingen om een technisch effect te hebben op de werkcapaciteit van de servers van Taxdome.com van het Bedrijf, de pogingen om verdedigingsmechanismen te kraken, om softwarevirussen, Trojaans paard, andere kwaadaardige programma’s te gebruiken voor welke eigen doeleinden dan ook. Brute force-aanvallen, DoS-aanvallen (DdoS), ongevraagde promotionele e-mails, links en andere processen te gebruiken. Pogingen om verkopen, leads of click-throughs te creëren met behulp van robots, frames, iframes, scripts of het handmatig “verversen” van pagina’s worden beschouwd als frauduleus en leiden tot opschorting van de account en annulering van de uitbetaling.

3.1.7. De Partner is verplicht te goeder trouw en uitsluitend in het belang van het Bedrijf te handelen en zal de verplichtingen die hem door deze Overeenkomst worden opgelegd in geen geval schenden.

3.2.    De partner heeft een recht:

3.2.1. Klanten zoeken, die voldoen aan de eisen van het Bedrijf, de belangstelling van de Klant voor de diensten van het Bedrijf vaststellen, het Bedrijf informeren over de verkregen gegevens.

3.2.2. Om potentiële Klanten te informeren over over de reikwijdte van activiteit en diensten van het Bedrijf

3.2.3. Om de officiële Website van van het Bedrijf bij de Klanten te introduceren door de verwijzingslinks te geven.

3.2.4. Om het vertrouwen van de potentiële klanten en andere mensen in het bedrijf en zijn diensten te bevorderen.

3.2.5. Om een beloning van het Bedrijf te verkrijgen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De munteenheid van de aanspraken van de Partner is de Amerikaanse dollar (USD).

3.2.6. De Partner heeft andere rechten, verleend door de bepalingen van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving van het land waar het bedrijf geregistreerd is.

3.2.7. De Partner heeft het recht om slechts één account te hebben. Eén account behoort toe aan één individuele persoon of één account behoort toe aan één rechtspersoon. Als een persoon officiële taken uitvoert bij het personeel van of voor de rechtspersoon, die een account in het Partnerprogramma heeft, is het hem door deze Overeenkomst verboden een persoonlijk account van de individuele persoon aan te maken om eigen officiële taken voor deze rechtspersoon uit te voeren.

3.3.  De partner is het verboden om:

3.3.1. Om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wetgeving van het land van uw verblijf.

3.3.2. Om merkwoorden of trefwoorden, verkeerd gespelde merknamen, wijzigingen van de websitenaam en het logo te gebruiken bij het gebruik van een doorverwijslink in betaalde advertenties of advertenties voor een andere soort beloning

3.3.3. Om gebruik te maken van “zelfverwijzing”, met andere woorden, om voor uw eigen account te betalen via uw eigen verwijzingslink, of om meerdere accounts aan te maken, waarbij secundaire accounts verbonden worden met het primaire account, met als hoofddoel de terugbetaling van kosten te verkrijgen. U hebt ook niet het recht om een betaling te doen via een doorverwijslink vanaf hetzelfde IP-adres (“hetzelfde IP-adres” betekent een situatie waarin twee of meer gebruikers TaxDome ooit vanaf hetzelfde IP-adres hebben gebruikt). In dat geval worden er geen bonussen opgebouwd.

3.3.4. Om de Partnerlink te verzenden door middel van ongevraagde promotie-e-mails (met inbegrip van het bezorgen van spam, het publiceren van spam op de forums en gemeenschappen, enz.).

3.3.5. Het gebruiken en tonen van irrelevante, niet-objectieve, en verkeerde informatie, verwijzend naar of met vermelding van de dienst van TaxDome. Dit omvat ware gegevens over de dringende marketingvoorstellen (campagnes, aanbiedingen). De irrelevante of onjuiste gegevens kunnen een basis zijn om de samenwerking met de Partner op te schorten.

3.3.6. Handelingen te verrichten, die het bestaande imago van de dienst van TaxDome kunnen schaden, het vertrouwen in de diensten van TaxDome kunnen doen afnemen, of potentiële Klanten verkeerd kunnen informeren over de activiteit van het Bedrijf.

3.3.7. Om handelingen te verrichten, die kunnen leiden tot het ontstaan van verplichtingen van het Bedrijf tegenover derden, die geen Klanten van het Bedrijf zijn.

3.3.8. De Partner heeft geen recht om advertenties te plaatsen op Websites die informatie bevatten, mensenrechten schenden, geweld, rassendiscriminatie, drugs en slavenhandel promoten, materiaal met seksuele inhoud bevatten.

3.4.    Het bedrijf is verplicht om:

3.4.1. Te zijner tijd aan de Partner een beloning uit te betalen, voorzien in de voorwaarden van deze Overeenkomst.

3.4.2. Om de Partner de instructies en aanbevelingen te geven in verband met de uitvoering van de verplichtingen, die het voorwerp van deze Overeenkomst zijn.

3.4.3. Andere in deze Overeenkomst vastgelegde verplichtingen na te komen.

3.5.  Het Bedrijf heeft een recht:

3.5.1. Om de activiteit van de Partner te controleren met betrekking tot de uitvoering van zijn Partnerfuncties, bepaald in deze Overeenkomst.

3.5.2. Het Bedrijf heeft het recht om deze Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, in geval van schending of niet-nakoming van de voorwaarden van deze Overeenkomst door de Partner, alsmede in de gevallen als volgt:

  • Toepassing van een soort reclame, die de registratie van de betaalde actie mogelijk maakt, maar een bezoeker ertoe brengt deze acties te doen door middel van bedrog, poging tot afpersing, of andere acties, waardoor de keuzevrijheid wordt geschonden;
  • Acties van de Partner, die een negatieve invloed hebben op het zakenimago en de goodwill van het bedrijf;

3.5.3. In geval van overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst door de Partner, een account van de Partner te blokkeren met het volledige bedrag van de verdiende beloning.

3.5.4. De Onderneming heeft andere rechten, voorzien door de bepalingen van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

4. Vaststelling van Inkomsten en Wederzijdse Verrekeningen van de Partijen

4.1. Voor de uitvoering van opdrachten krachtens deze Overeenkomst betaalt de Onderneming de Partner een beloning, waarvan het bedrag in deze Overeenkomst wordt vastgesteld.

4.2. De Partner ontvangt een beloning van de Onderneming, die rechtstreeks afhangt van het succes van de acties en reclamecampagnes.

4.3. Behalve op het overeengekomen bedrag van de aan hem te betalen beloning, heeft de Partner geen recht op de terugbetaling van uitgaven die hij gedaan heeft voor het gebruik van diensten, programma’s of voorzieningen van derden, zelfs niet als deze uitgaven verband hielden met zijn reclame-activiteiten als onderdeel van het Partnerprogramma.

4.4. Een recht op een beloning wordt pas uitgeoefend wanneer aan het complex van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Als gevolg van de reclame-activiteit van de Partner kwam een succesvolle overeenkomst tot stand tussen de Onderneming en een Klant die bij haar aangebracht werd.
  • Een deal werd tot de volledige financiële afwikkeling met de Onderneming gebracht en door de Partner Programma software bevestigd;
  • De Partner heeft de voorwaarden van deze Overeenkomst niet geschonden

4.5. De beloning wordt uitbetaald, met gebruikmaking van de vooraf opgegeven bankgegevens van de Partner, door bedragen over te maken naar een paypal rekening van de Partner binnen de door deze Overeenkomst voorgeschreven termijnen, na de bevestiging door het Bedrijf van de berekening van de beloning.

4.6. Betalingen met betrekking tot de verwijzingslink van de Partner worden eenmaal per Klant gedaan op het moment dat de nieuwe Klant wordt verkregen.

4.7. De berekening en uitbetaling van de beloning vindt om de 60 dagen plaats.

4.8. Als de Partner bonussen die hij dankzij de doorverwijslink verdiend heeft niet van zijn rekening opneemt, heeft hij het recht met deze bonussen voor het prijsplan van TaxDome te betalen.

4.9. De betaling wordt geacht te zijn verricht, en de verplichtingen van de Onderneming in verband met de betaling van de beloning aan de Partner worden geacht te zijn nagekomen na debitering (van het bedrag van de beloning) van de lopende rekening van de Onderneming.

4.10. Er worden geen rentes opgebouwd op het bedrag van de beloning op de rekening van de Partner in het Partnerprogramma, ongeacht wat de uitbetalingsperiode is.

4.11. De betaling geschiedt uitsluitend in US dollars. Andere valuta’s moeten worden besproken en overeengekomen. De minimumdrempel voor PayPal-betalingen is €100 USD.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. De regels van Vertrouwelijkheid van het TaxDome Partnerprogramma zijn niet in strijd met en komen volledig overeen met het TaxDome Privacybeleid.

6. Verantwoordelijkheid en Verantwoordelijkheidsbeperking

6.1. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies en risico’s veroorzaakt door de inhoud van de Websites van derden, fouten in de software of technische middelen van de deelnemers aan het Partnerprogramma, en ook niet voor schade veroorzaakt door onvoldoende toegang of beperkte functionaliteit van het Internet netwerk.

6.2. Voor de rest is het Bedrijf verantwoordelijk voor:

6.2.1. De beoogde acties of zwaar plichtsverzuim van zijn wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende functionarissen;

6.2.2. In geval van schending van essentiële verplichtingen van de Overeenkomst die de uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk maken, en op de uitvoering waarop de andere Partij vol vertrouwen voortdurend vertrouwt.

6.2.3. De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van de werkelijke schade, die door de deelnemers of door een rechterlijke beslissing wordt vastgesteld.

7. Periode van Geldigheid van deze Overeenkomst

7.1. Deze Overeenkomst wordt voor een onbepaalde periode afgesloten. De Partner kan deze Overeenkomst beëindigen nadat hij zijn account gedeactiveerd heeft en een brief aan de ondersteuningstechnici heeft geschreven.

7.2. Als de Partner een bedrag aan beloning onbetaald op de rekening heeft staan, wordt dat in de volgende betalingsperiode uitbetaald op de eerder in het persoonlijke account genoemde rekening.

7.3. Alle transacties die vóór de beëindiging van de Overeenkomst zijn voltooid, worden volgens de normale procedure afgehandeld.

8. Slotbepalingen

8.1. De Onderneming behoudt zich het recht voor minder belangrijke bepalingen van deze Overeenkomst zonder opgaaf van reden en te allen tijde te wijzigen, voor zover deze wijzigingen geen invloed hebben op de algemene bepalingen van deze Overeenkomst. Kennisgeving van de wijzigingen gebeurt via e-mail ten minste 5 (vijf) dagen voor het in werking treden ervan.

8.2. Als de Partner gedurende 5 (vijf) dagen vanaf de datum van overhandiging van de e-mail schriftelijk niets tegen de veranderingen heeft ingebracht, worden de veranderingen voor hem van kracht.

8.3. Als de Partner de wijzigingen tegenspreekt, dan wordt deze Overeenkomst geacht beëindigd te zijn.

8.4. Indien de Partijen de geschillen en/of conflicten tussen hen niet door middel van onderhandelingen kunnen oplossen, dan zullen die geschillen voor het gerecht van de Verenigde Staten van Amerika worden beslecht.

8.5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen bestaan. De ongeldig geworden bepalingen worden geacht vervangen te zijn door een andere, die in betekenis en benaming het dichtstbij komt. Dit geldt ook voor eventueel weggelaten bepalingen van deze Overeenkomst.

8.6. Deze Overeenkomst kan op initiatief van de Onderneming eenzijdig beëindigd worden, wanneer de Partner de in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen niet nakomt. De Overeenkomst wordt geacht beëindigd te zijn volgens de omstandigheden, vermeld in deze clausule, bij het verstrijken van 24 uur na het verzenden van een e-mail met de kennisgeving van beëindiging naar het e-mailadres van de Partner; het feit of de Partner de kennisgeving van beëindiging van de Overeenkomst in dit geval ontvangen en gelezen heeft, is van geen belang.

Laatst geüpdatet October 25, 2023