Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Servicevoorwaarden

TaxDome biedt u de Dienst aan in overeenstemming met en onderhevig aan de volgende Servicevoorwaarden (deze “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en stellen de voorwaarden vast waaronder u de Dienst in overeenstemming met de Overeenkomst kunt gebruiken en regelen uw toegang tot en gebruik van alle software, mobiele apps, websites en gerelateerde diensten die TaxDome u aanbiedt (gezamenlijk de “Diensten”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met de Diensten te gebruiken. Door de Diensten te gebruiken of u aan te melden voor een account, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Voorwaarden, het Privacybeleid en andere toepasselijke beleidslijnen en voorwaarden van de Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de volledige Overeenkomst mag u de Diensten niet raadplegen of gebruiken.

1. Definities

De bijbehorende definities zijn van toepassing op deze voorwaarden:

«Overeenkomst» staat voor deze Voorwaarden, niettegenstaande ons Privacybeleid, Gegevensverwerking amendement(“DPA”), Business Associate Agreement (“BAA”), Terugbetalingsbeleid, Spambeleid, Voorwaarden voor Partnerprogramma’s en Verwijzingsprogramma’s, en elke andere elektronische of samengestelde overeenkomst die van wezenlijk belang is tussen of relevant is voor TaxDome en de Klant bij het beheer van de overeenkomst van de Dienst aan u, zoals die zo nu en dan gecorrigeerd wordt.

«Zeggenschap» betekent, om redenen die aan deze definitie ten grondslag liggen, onmiddellijke of middellijke eigendom of zeggenschap over meer dan de helft van het stemgerechtigde belang van de betrokken entiteit.

«Klant» betekent u of uw bedrijf of werkgever.

«Gegevenscontroleur» betekent de reguliere of wettige persoon, overheidsinstantie, kantoor of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de redenen en de methode voor de Verwerking van Persoonsgegevens. U (of uw bedrijf of werkgever) bent de Gegevenscontroleur; TaxDome is niet de Gegevenscontroleur maar de Gegevensverwerker met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

«Gegevensverwerker» betekent de entiteit die Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Gegevenscontroleur, met inbegrip van, waar van toepassing, een “dienstverlener” zoals die term wordt gekenmerkt in de CCPA. TaxDome is de Gegevensverwerker die door de Gegevenscontroleur (u of uw organisatie of werkgever) is ingehuurd om uw Persoonsgegevens ten behoeve van de Gegevenscontroleur te verwerken (TaxDome).

«Gegevensbeschermingswetten» betreffen alle wettelijke richtlijnen en beleidslijnen, bestaande uit wettelijke richtlijnen en beleidslijnen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en hun lidstaten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten en haar staten, die van belang zijn voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, bestaande uit, maar nu niet meer beperkt tot, EU-Wetgeving inzake Gegevensbescherming en niet-EU-Wetgeving inzake Gegevensbescherming die van belang is voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

«Vergoedingen» betekent de vergoedingen voor levering van de Diensten zoals beschreven op de TaxDome-website of anderszins uiteengezet in ons portaal, inclusief maar niet beperkt tot Licentiekosten, extra Klantkosten, Betalingsservicekosten (indien van toepassing).

«Persoonsgegevens» betekent alle informatie betreffende (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon en, (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare rechtspersoon (wanneer die informatie op soortgelijke wijze beschermd wordt als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten).

«Verwerking» en «Verwerken» betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

«Betalingsservicekosten» betekent de servicevergoeding voor het verwerken van betalingen zoals beschreven op de TaxDome Website of anderszins uiteengezet in uw Portaal.

«Offerte» verwijst naar een voorstel voor boekhoudkundige of andere professionele diensten («Professionele Diensten») die een Aangemelde Gebruiker via de Diensten heeft gemaakt om naar een Klant te sturen.

«Dienst» betekent de online diensten voor het beheer van belastingkantoren die via de website beschikbaar worden gesteld (zoals van tijd tot tijd door TaxDome kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt).

«Website» betekent de internetsite op het domein www.taxdome.com of enige andere site die door TaxDome wordt beheerd.

«TaxDome» betekent TaxDome, Llc. en alle huidige en toekomstige mondiale dochterondernemingen van TaxDome Llc.

«TOS» Servicevoorwaarden

«U»,«Uw», of «Klant» verwijst naar iedereen die toegang heeft tot of onderworpen is aan de Dienst.

«Gebruiker» verwijst naar de persoon die een account heeft aangemaakt om de Diensten te gebruiken voor zichzelf en/of namens een bedrijf, partnerschap, vereniging of andere rechtspersoon (een “Rechtspersoon”). Wanneer een Gebruiker een account heeft aangemaakt om de Diensten te gebruiken en is ingelogd, kan hij in deze TOS worden aangeduid als een “Aangemelde Gebruiker”. De rechtspersoon die de gebruiker vertegenwoordigt, kan in deze voorwaarden worden aangeduid als “Professionele Dienstverlener”.

2. Licentie voor Gebruik van de Dienst;
Identiteitsauthenticatie

De Dienst is uitsluitend in licentie gegeven voor gebruik onder deze voorwaarden. TaxDome behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u verleend zijn, met inbegrip van het eigendomsrecht en de exclusieve eigendom van de Dienst, alle software of updates daarvan, en de broncode voor de Dienst.

Bij registratie voor de Dienst geeft TaxDome u het recht om de Dienst te installeren voor gebruik door het totale aantal gebruikers dat u aanwijst en autoriseert. De Dienst mag niet gebruikt worden of toegankelijk zijn voor (a) personen die geen met naam genoemde personen zijn; of (b) enig ander software- of hardware-apparaat dat geen met naam genoemde persoon nodig heeft om het te gebruiken of er toegang toe te hebben. Een met naam genoemd persoon betekent een persoon die door u met naam geïdentificeerd is en die gemachtigd is om de Dienst te gebruiken, ongeacht hoe deze toegang gebeurt of indien deze persoon hardware of software gebruikt die het schijnbare aantal Gebruikers die de Dienst gebruiken vermindert, zoals door een terminaldienst te gebruiken. De Dienst mag niet gebruikt worden of toegankelijk gemaakt worden door andere software of hardware-apparaten die geen individu nodig hebben om de Dienst te gebruiken of toegankelijk te maken. TaxDome behoudt zich het recht voor om te allen tijde van u te eisen dat u een lijst van de genoemde perso(o)n(en) verstrekt.

U mag de Dienst niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of onderverhuren. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle upgrades die door TaxDome worden geleverd en die de oorspronkelijke Dienst vervangen en/of aanvullen. U stemt ermee in dat u alles in het werk zult stellen om de Dienst en de upgrades te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, reproductie, distributie, publicatie of wijziging.

3. Betalingsverwerking

Om uw Licentiegelden via de Diensten te betalen, dient u uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard en kaartbeveiligingscode (CVC) in te voeren. Dit kan in deze TOS of het Privacybeleid worden aangeduid als “Factureringsgegevens”.

Alle betalingen worden gedaan via een beveiligde https:// verbinding, en de verwerking van de betalingen wordt afgehandeld via de “Third-Party Payment Processor” Stripe of CPAcharge, maar dit kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De Third-Party Payment Processor accepteert momenteel bepaalde creditcards als betalingsopties, maar deze kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zodra transacties worden geaccepteerd door de derde partij betalingsverwerker, worden ze verwerkt in overeenstemming met hun programma regels en procedures en gebruiksvoorwaarden. TaxDome en de derde partij betalingsverwerker zijn niet-gelieerde ondernemingen en TaxDome heeft geen invloed op de activiteiten van de derde partij betalingsverwerker. TaxDome en/of haar vertegenwoordigers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, direct of indirect, geldelijk of anderszins, als gevolg van een fout of tekortkoming van de derde partij betalingsverwerker.

Alle factuurgegevens worden verzameld door de derde partij betalingsverwerker op hun eigen beveiligde servers. TaxDome heeft geen toegang tot creditcardgegevens, noch kan zij verantwoordelijk zijn voor enige inbreuk op gegevens veroorzaakt door foutieve programmering of kwaadwillende gebruikers op de servers van de derde betalingsverwerker. Niet-financiële informatie zal echter beschikbaar zijn voor TaxDome voor het maken van facturen en het bijhouden van gegevens.

4. Voorwaarden en Tarieven

Mits voorafgaande kennisgeving van prijsstelling aan u, behoudt TaxDome zich het recht voor om u periodiek (bijv. wekelijks of maandelijks) of anderszins kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de Dienst. Deze Voorwaarden gaan in op het moment dat u zich aanmeldt voor de Diensten en blijven van kracht totdat uw gebruik van de Dienst door u of door TaxDome wordt beëindigd. U bent verantwoordelijk voor alle aan TaxDome verschuldigde vergoedingen en eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn vóór de beëindigingsdatum.

5. Overige Voorwaarden

Bij de beëindiging van deze voorwaarden kunnen de Dienst en alle updates ophouden naar behoren te functioneren, en alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot de Dienst komen te vervallen. Uw rechten onder deze voorwaarden zullen automatisch eindigen zonder voorafgaande kennisgeving van TaxDome indien u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Voorwaarden. Verder kan TaxDome de Dienst beëindigen voor elke actie van u die TaxDome naar eigen goeddunken beschouwt als een ongepast gebruik van de Dienst, zelfs als deze Voorwaarden daar niet specifiek op ingaan, met inbegrip van elk gebruik van de Dienst dat verboden is door federale, staats- of lokale wetgeving. Elke garantie met betrekking tot de Dienst wordt automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving indien u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Voorwaarden. De partijen erkennen uitdrukkelijk en komen overeen dat alle bepalingen van deze Voorwaarden die betrekking hebben op auteursrechten of andere beschermbare belangen van TaxDome volledig van kracht blijven, niettegenstaande beëindiging van enige garantie of gebruik van de Dienst.

6. Eigendomsrecht van de Dienst

De Dienst en het Platform zijn eigendom van, en waardevolle handelsgeheimen van TaxDome. U erkent dat de Dienst eigendomsinhoud, informatie en materiaal bevat die beschermd zijn door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken en dienstmerken, en dat u dergelijke eigendomsinhoud, informatie of materialen alleen zult gebruiken voor het toegestane gebruik onder deze Voorwaarden. De Dienst wordt u alleen toevertrouwd voor de doeleinden die in deze Voorwaarden worden uiteengezet. U zult geen reverse-engineering uitvoeren, dupliceren, vertalen, wijzigen, kopiëren, afdrukken, uit elkaar halen, decompileren of anderszins knoeien met de Dienst of de software die daarbij geleverd wordt. De partijen erkennen dat iedere schending van deze bepaling onherstelbare schade zal toebrengen aan TaxDome. Bijgevolg komen de partijen overeen dat, indien u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, TaxDome het recht zal hebben op specifieke nakoming, met inbegrip van de onmiddellijke uitvaardiging van een tijdelijk verbod of een voorlopig bevel om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, en op een veroordeling voor schade veroorzaakt door een dergelijke schending, en op alle andere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

7. Toestemming voor Gebruik van Gegevens

U stemt ermee in dat TaxDome technische gegevens en gebruikersinformatie kan verzamelen en gebruiken zoals beschreven in zijn Privacybeleid,  en, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over u en uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware, en randapparatuur, die periodiek verzameld wordt om het leveren van aanpassingen, updates en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Dienst te vergemakkelijken. TaxDome kan deze informatie gebruiken, om de Dienst te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren. TaxDome behandelt Persoonsgegevens anders dan algemene informatie. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of contact met u op te nemen. Algemene informatie is informatie die geen Persoonsgegevens zijn en die niet in verband wordt gebracht met Persoonsgegevens. TaxDome kan Persoonsgegevens omzetten in algemene informatie door informatie uit te sluiten die persoonlijk identificeerbaar is. U erkent dat algemene informatie toebehoort aan TaxDome en dat TaxDome het recht heeft om dergelijke algemene informatie te gebruiken zoals zij naar eigen goeddunken bepaalt. TaxDome kan informatie verwerken in het land waar die verzameld is, evenals in andere landen (waaronder de Verenigde Staten) waar de wetten betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens minder streng kunnen zijn dan de wetten in uw land. TaxDome gebruikt Persoonsgegevens voor eigen interne doeleinden, waaronder het per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over updates van de Dienst en het aan u verstrekken van informatie met betrekking tot transacties die u verricht op de website van TaxDome. TaxDome kan Persoonsgegevens verstrekken aan derden die deze verwerken in overeenstemming met de instructies van TaxDome om TaxDome in staat te stellen Diensten aan u te verlenen (inclusief het verwerken van betalingen voor het gebruik van de Dienst). TaxDome behoudt zich het recht voor uw gegevens te openbaren indien TaxDome te goeder trouw van mening is dat de openbaring (a) vereist is door de wet, een voorschrift of een juridisch proces; (b) gepast is om schendingen van deze Voorwaarden, fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of te verhelpen; of © toegestaan is om TaxDome, andere Gebruikers, of het publiek te beschermen. Indien TaxDome betrokken is bij een verandering van zeggenschap door verkoop van activa of anderszins, zullen wij daarvan kennis geven voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid komen te vallen.

8. Inhoud en Linken naar Andere Websites

De Dienst kan toegang tot TaxDome mogelijk maken. De toepassing kan inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of materialen van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken, met inbegrip van uw gegevens, of links bevatten naar aanvullende websites van derden (“Gegevens en Materialen”). Door de Dienst te gebruiken erkent u en stemt u ermee in dat TaxDome niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten of handelsmerken, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van de websites van derden. TaxDome geeft geen garantie of goedkeuring en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor gegevens en materiaal op de websites. Voor zover u ervoor kiest dergelijke websites te bezoeken, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke plaatselijke wetgeving. TaxDome behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Websites op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. In geen geval zal TaxDome aansprakelijk zijn voor het verwijderen van of het onmogelijk maken van toegang tot dergelijke websites. TaxDome kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde websites, in elk geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. U stemt ermee in de websites op uw eigen risico te gebruiken en dat TaxDome geen enkele aansprakelijkheid jegens u heeft voor inhoud die mogelijk beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt gevonden.

9. Gebruikersinhoud

U stemt ermee in dat alle informatie, gegevens, tekst, geluid, foto’s, grafische voorstellingen, video’s, software of ander materiaal dat door u op of via de dienst wordt ingediend, geplaatst of weergegeven (“Gebruikersinhoud”) uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. TaxDome claimt geen eigendom van of controle over Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud in te zenden, te plaatsen of weer te geven op of via de Dienst, verleent u TaxDome een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren en aan te passen om de Dienst aan u te verlenen. Door Gebruikersinhoud in te zenden, te plaatsen of weer te geven die bedoeld is om te worden gedeeld of beschikbaar te worden gesteld aan het grote publiek, verleent u TaxDome een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om die Gebruikersinhoud te reproduceren, aan te passen, te verspreiden en te publiceren via de Dienst en met het doel TaxDome en zijn diensten te promoten.

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst stemt u ermee in de Dienst niet te gebruiken om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U verklaart dat u het recht hebt om de hierboven vermelde licentie te verlenen, of dat de houder van de rechten, met inbegrip van morele rechten op dergelijke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en u op geldige en onherroepelijke wijze het recht heeft verleend om de hierboven vermelde licentie te verlenen. Als u Gebruikersinhoud op een openbaar gebied van de Dienst plaatst, staat u ook elke Gebruiker toe om dergelijke Gebruikersinhoud voor persoonlijk gebruik te openen, weer te geven, te bekijken, op te slaan en te reproduceren. Onder voorbehoud van het voorgaande, behoudt de eigenaar van dergelijke Gebruikersinhoud die in de Dienst geplaatst is, alle rechten die in dergelijke Gebruikersinhoud kunnen bestaan.

TaxDome mag naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud beoordelen en weigeren te aanvaarden of verwijderen. TaxDome behoudt zich het recht voor Gebruikers uit te sluiten en hun verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen wegens het schenden van deze voorwaarden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften. TaxDome kan naar eigen goeddunken elke actie ondernemen met betrekking tot Gebruikersinhoud die zij noodzakelijk of gepast acht, indien zij van mening is dat die Gebruikersinhoud aansprakelijkheid voor TaxDome kan creëren of het publieke imago of de activiteiten van TaxDome kan schaden. Het is het beleid van TaxDome om de accounts te beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten, van anderen.

Elk profiel dat u indient moet u nauwkeurig beschrijven, als een individuele persoon, of een agentschap of organisatie waarvoor u gemachtigd bent om een profiel aan te maken. Profielen die zijn afgeleid van Gebruikersinhoud kunnen beschikbaar worden gesteld via de Dienst. TaxDome doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of geldigheid van dergelijke afgeleide profielen, die aanzienlijk kunnen verschillen van Gebruikersinhoud.

10.  Licentie en gebruik

TaxDome wordt verkocht per licentie. Elke licentie geeft de koper voor één gebruiker het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot het systeem en het te gebruiken. De licentie is niet overdraagbaar en gebruikers mogen hun inloggegevens niet met anderen delen. Als meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang nodig hebben, moeten extra licenties worden aangeschaft. Ongeoorloofd gebruik of delen van licenties kan leiden tot opschorting of beëindiging van het account van de gebruiker.

11.  Klantvoorwaarden

Indien u een Klant bent die een Offerte aanvaardt en/of een betaling doet voor Professionele Diensten via de Diensten, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in dit deel van de Servicevoorwaarden.

a. Acceptatie Van Offertes, Terugkerende Facturen; Rechtsverhouding

Door op het vakje voor acceptatie te klikken of te tikken na het bekijken van de offerte of de terugkerende factuur en door uw naam in te voeren en te “ondertekenen”: (i) gaat u ermee akkoord de professionele dienstverlener de prijs te betalen die wordt genoemd voor de professionele diensten die in het voorstel worden beschreven; en (ii) stemt u ermee in zich te houden aan de aanvullende voorwaarden (de “Voorwaarden voor Professionele Diensten”) die aan u worden gepresenteerd bij aanvaarding en die strikt tussen u en de professionele dienstverlener zijn. TaxDome is op geen enkele wijze partij in de juridische relatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Voorwaarden Voor Professionele Diensten) tussen u en de professionele dienstverlener. Alleen de professionele dienstverlener is volledig verantwoordelijk voor enig en alle verlies, letsel, schade (geldelijk of anderszins), claims, aansprakelijkheden en kosten geleden door u, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de professionele dienstverlener, de professionele diensten of enige schending van de voorwaarden voor professionele diensten, en TaxDome wijst iedere verantwoordelijkheid daarvoor af.

b. Betalingen van Professionele Dienstverlening via de Diensten

Als klant betaalt u mogelijk vergoedingen voor professionele diensten aan de Professionele Dienstverlener Via De Diensten. Betaling van vergoedingen voor Professionele Diensten kan plaatsvinden via een bankoverschrijving of creditcard, afhankelijk van wat de Aanbieder Van Professionele Diensten heeft toegestaan. Opslag van creditcardgegevens en bankgegevens, en verwerking van betalingen worden afgehandeld door derde partijen Stripe and CPAcharge. Stripe and CPAcharge kunnen in dit deel van de Servicevoorwaarden of in het privacybeleid gezamenlijk ” Betalingsfacilitatoren” worden genoemd.

TaxDome en de Betalingsfacilitatoren zijn niet-verbonden ondernemingen en TaxDome heeft geen invloed op de activiteiten van de Betalingsfacilitatoren. TaxDome en/of haar vertegenwoordigers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, geldelijk of anderszins, als gevolg van een fout of tekortkoming van de Betalingsfacilitatoren.

Door een betaling via de Diensten te verrichten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

 • U machtigt TaxDome, via de Betalingsverwerkers, om periodieke afschrijvingen te doen en/of betalingen verwerken voor namens de Professionele Dienstverlener en dat TaxDome optreden als een agent voor de Professionele Dienstverlener;
 • U machtigt de toepasselijke Betalingsverwerker om de betaling(en) van de kosten voor Professionele Diensten te faciliteren;
 • TaxDome verleent geen andere diensten dan de incassodiensten ingevolge uw transacties met de Professionele Dienstverlener en heeft geen uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid met betrekking tot de door de Professionele Dienstverlener verleende Professionele Diensten;
 • Het tussen u en de Professionele Dienstverlener overeengekomen bedrag aan vergoedingen voor Professionele Diensten wordt door TaxDome van uw rekening of creditcard afgeschreven of verwerkt overeenkomstig de voorwaarden voor Professionele Diensten met de Professionele Dienstverlener;
 • “TaxDome” kan verschijnen als de handelspartner voor betalingen die van uw rekening of creditcard worden afgeschreven of verwerkt en niettegenstaande dat feit stemt u ermee in dat TaxDome niet aansprakelijk is voor betwiste transacties die resulteren in het niet leveren van Professionele Diensten door de Professionele Dienstverlener;
 • U machtigt TaxDome om het bedrag van de Vergoedingen voor Professionele Diensten van tijd tot tijd te wijzigen zoals kan worden overeengekomen tussen u en de Professionele Dienstverlener, en om het bedrag van de betalingen te wijzigen na ontvangst van instructies van de Professionele Dienstverlener van de overeengekomen wijzigingen. U stemt ermee in dat u niet van TaxDome verlangt dat zij u in kennis stelt van dergelijke variaties in het debet- of in rekening gebrachte bedrag;
 • U moet rechtstreeks contact opnemen met de Professionele Dienstverlener als u een debet- of betalingsregeling voor vergoedingen voor Professionele Diensten wilt wijzigen, stopzetten of annuleren;
 • Bij betaling per ACH bankoverschrijving, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijgemaakte fondsen zijn op de door u opgegeven rekening om de afschrijving op de datum van afschrijving uit te voeren. Indien er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, gaat u ermee akkoord dat TaxDome niet verantwoordelijk is voor eventuele kosten en toeslagen die in rekening worden gebracht (inclusief charge-backs) door haar financiële instelling;
 • Indien een afschrijving of betaling als onbetaald aan TaxDome wordt geretourneerd, kunnen aan TaxDome kosten voor mislukte betaling verschuldigd zijn en bent u verantwoordelijk voor alle vergoedingen of kosten die voor elke mislukte afschrijving worden aangerekend, samen met eventuele incassokosten en advocaatkosten die TaxDome kan maken;
 • TaxDome heeft de bevoegdheid om niet-succesvolle betalingen van Professionele Dienstenvergoedingen op advies van de Professionele Dienstverlener opnieuw te verwerken;
 • Alle geschillen met betrekking tot vergoedingen voor professionele diensten (hetzij tussen u en de Professionele Dienstverlener, hetzij tussen u en een financiële instelling en/of betalingsverwerkerr) worden gericht aan de Professionele Dienstverlener, aangezien TaxDome slechts optreedt als agent van de Professionele Dienstverlener;
 • In het geval van betwiste betalingen dient u zich te wenden tot de Professionele Dienstverlener en uw financiële instelling;
 • In het geval van een claim is TaxDome niet aansprakelijk voor de terugbetaling van gelden of betalingen, en stemt u ermee in TaxDome te vergoeden voor eventuele verliezen als gevolg van een claim tegen TaxDome, overeenkomstig de vrijwaringsbepaling hieronder in deze Servicevoorwaarden;
 • U bent ook onderworpen aan de aanvullende bepalingen betreffende geschillen zoals te vinden in het volgende deel van deze Seervicevoorwaarden, voor zover deze op u van toepassing zijn.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

Handelsmerken

De handelsmerken, handelsnamen, handelsimago’s, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op www.taxdome.com worden weergegeven zijn de geregistreerde en/of niet-geregistreerde Handelsmerken van TaxDome, Llc, of een andere derde partij die eigenaar kan zijn van de weergegeven Handelsmerken. Niets op deze website of in deze servicevoorwaarden verleent u, impliciet of anderszins, een licentie of recht om de Handelsmerken op deze website te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van TaxDome, Llc of een andere derde partij die eigenaar is van de weergegeven Handelsmerken.

Site inhoud en copyright

De tekst, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, grafieken, foto’s, videobestanden, toepassingsfunctionaliteit of andere digitale media, en hun plaatsing op deze Website (“Inhoud van de Website”) zijn allemaal onderworpen aan octrooi-, auteurs-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomsbescherming. Inhoud van de Website mag niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of herdistributie, noch mag Inhoud van de Website worden gewijzigd, bewerkt of opnieuw op andere websites worden geplaatst. Toegang tot en gebruik van deze Website zijn uitsluitend voor uw aankoop van onze diensten of voor persoonlijk gebruik, informatie, educatie en communicatie met TaxDome, Llc, of www.taxdome.com.

U mag de inhoud van deze Website downloaden, kopiëren of afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel recht, titel of belang in de Inhoud van de Website van deze Website wordt aan u overgedragen als gevolg van het downloaden, kopiëren, afdrukken of gebruik van deze Website. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan TaxDome, Llc.

Identificatie van de agent die de kennisgeving van een beweerde inbreuk op het auteursrecht of het handelsmerk moet ontvangen.

Als U van mening bent dat Uw auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk geüpload, gepost of gekopieerd is naar de Dienst en toegankelijk is op een manier die inbreuk maakt op auteursrecht of handelsmerk, neem dan via e-mail security@taxdome.com contact op met TaxDome.

13. Disclaimer van Garantie

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de dienst op uw eigen risico geschiedt. TaxDome kan en garandeert niet dat de dienst aan uw eisen voldoet, dat de werking van de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd. Als zodanig vertrouwt u niet uitsluitend op de dienst, om welke reden dan ook. De service en alles wat daarmee samenhangt wordt geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar”, met alle fouten en zonder enige vorm van garantie, en TaxDome ontkent hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de service en alles wat daarmee samenhangt, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties en/of voorwaarden van verkoopbaarheid, van bevredigende kwaliteit, van geschiktheid voor een bepaald doel, van nauwkeurigheid, van rustig genot, en niet-inbreuk op rechten van derden. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door TaxDome of zijn bevoegde vertegenwoordiger schept een garantie.

14. Vrijwaring van Privacy en Cyberbeveiliging

U stemt ermee in dat de TaxDome Diensten en het Platform worden gebruikt om informatie en Persoonsgegevens te verwerken die u verstrekt op individuele basis of door middel van een overdracht door een zakelijke entiteit onder deze Voorwaarden, en voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt u aangewezen als de Gegevenscontroleur en TaxDome wordt aangewezen als de Gegevensverwerker. U stemt er verder mee in en erkent uw verplichtingen als Gegevenscontroleur onder de TaxDome Amendement Gegevensverwerking.

Voor zover wettelijk toegestaan voor alle Persoonsgegevens die u verzamelt, verwerkt via de Diensten of bewaart op het Platform, zult u TaxDome, en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, trustees, aandeelhouders, werknemers en agenten (elk een “Gevrijwaarde Partij”), vrijwaren van en tegen alle schade en aansprakelijkheden of vorderingen van derden tegen een Gevrijwaarde Partij, voor verlies, kosten, schade of onkosten van elke soort en aard (inclusief, zonder beperking, boetes opgelegd door de wet, verordeningen, regels van enige regelgevende autoriteit, gerechtskosten, uitgaven en redelijke honoraria van advocaten) voor zover voortvloeiend uit, verband houdend met privacy- en cyberbeveiligingsvereisten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet naleven van de artikelen 5 tot en met 21, en 32 tot en met 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (“AVG”), of voortvloeiend uit, geheel of gedeeltelijk, de schending of niet-naleving van deze Overeenkomst of het verzuim, de nalatigheid, de grove nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van u of een van uw vertegenwoordigers.

15. Beperking van Aansprakelijkheid

TaxDome is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of derden veroorzaakt door de dienst of informatie in de dienst. U ziet af van alle vorderingen die u tegen TaxDome zou kunnen hebben als gevolg van de uitvoering of niet-uitvoering van de dienst. U doet specifiek afstand van alle claims die u tegen TaxDome zou kunnen hebben als gevolg van onjuiste informatie-inhoud die door de dienst wordt weergegeven of wijzigingen in de inhoud die door u zijn aangebracht. TaxDome is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, hetzij gebaseerd op contract of onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, voortvloeiend uit enig gebruik van de dienst of enige uitvoering van deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking of enige andere commerciële schade of verliezen, voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik of onvermogen om de dienst te gebruiken, zelfs indien TaxDome op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal TaxDome’s totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade (anders dan vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) meer bedragen dan het bedrag dat u daadwerkelijk aan TaxDome hebt betaald voor de dienst in de 365 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop TaxDome schriftelijk bericht van een vordering van u ontvangt. De voorgaande beperkingen zijn zelfs van toepassing als de hierboven genoemde remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

16. Toestemming voor Elektronische Communicatie

Door u aan te melden om de Dienst of het Platform te gebruiken, of door ons of e-mails, faxen, push-notificaties, of tekst- of spraakberichten te sturen, communiceert u langs elektronische weg met ons. En door dat te doen, stemt u er uitdrukkelijk mee in om mededelingen van ons elektronisch te ontvangen via e-mail, fax, push-notificatie, of stem- of tekstbericht, hetzij vooraf opgenomen of automatisch gedraaid (“Digitale Middelen”). Wij zullen met u communiceren via de voornoemde Digitale Middelen, of door kennisgevingen op de Diensten of het Platform te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn. Voor de Diensten en het Platform die met mobiele functionaliteit integreren, blijven de normale tarieven en vergoedingen van uw provider voor berichten, gegevens en andere zaken van toepassing.

17. Internationale Gebruikers Toestemming voor Grensoverschrijdende Doorgifte van Persoonsgegevens

Voor de TaxDome Gebruikers die zich buiten de Verenigde Staten bevinden, erkent u en stemt u uitdrukkelijk in met TaxDome’s gebruik van uw Persoonsgegevens en erkent u verder dat TaxDome’s Verwerking van Persoonsgegevens vereist is om de Diensten uit te voeren of het Platform te gebruiken. Verder zullen Persoonsgegevens soms toegankelijk zijn voor personen die zich ergens wereldwijd bevinden, inclusief in landen waarvan de Europese Commissie of andere geopolitieke autoriteiten niet hebben bepaald dat ze hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in uw land, provincie, grondgebied of geopolitieke regio, en dat dergelijke informatie toegankelijk kan zijn voor de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsautoriteiten van dergelijke rechtsgebieden. Door ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij ze gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, met inbegrip van de overdracht van uw informatie over internationale grenzen heen naar rechtsgebieden overal ter wereld zoals toegestaan door de plaatselijke wetgeving.

18. Geen Verleende Rechten; Niet-overdraagbaarheid

Deze Voorwaarden vormen geen toekenning of een intentie of verbintenis tot toekenning van enig recht, titel of belang in de Dienst of de handelsgeheimen van TaxDome aan u. U mag geen enkel deel van de Dienst verkopen of overdragen aan een derde partij. U mag de Dienst niet identificeren als zijnde afkomstig van een andere bron dan TaxDome. Deze Voorwaarden zijn voor u exclusief en persoonlijk. U mag geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of anderszins overdragen.

19. Diverse Bepalingen

 • Rechtskeuze. Ongeacht de plaats van uitvoering, levering, uitvoering of enig ander aspect van deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden en alle rechten van de partijen onder deze Voorwaarden beheerst door, geïnterpreteerd volgens, en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het procesrecht en materieel recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, met uitsluiting van enige conflicten of rechtskeuze regel of principe dat anders de constructie of interpretatie van deze Voorwaarden zou kunnen verwijzen naar het materieel recht van een ander rechtsgebied.
 • Jurisdictie. U stemt in met persoonlijke jurisdictie in een van de staatsrechtbanken in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika, en stemt ermee in dat elke rechtszaak die uit deze Voorwaarden voortvloeit uitsluitend in dergelijke rechtbanken wordt aangespannen en behandeld.
 • Algemene Vrijwaring. U gaat ermee akkoord TaxDome en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, procedures, verliezen en schade (werkelijke, bijzondere en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.
 • Advocaatkosten en Onkosten. In een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, heeft TaxDome het recht om redelijke advocatenhonoraria en -kosten en noodzakelijke uitgaven van u te vorderen.
 • Scheidbaarheid. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal de rest van deze Voorwaarden zo geïnterpreteerd worden dat de bedoeling van de partijen het best tot zijn recht komt.
 • Effect van Verklaring van Afstand. Het niet uitoefenen van enig recht voorzien in deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand zijn van eerdere of latere rechten.

20. Suggesties en Feedback

TaxDome verwelkomt feedback of vragen over de Dienst. Indien u ervoor kiest om TaxDome feedback of opmerkingen van welke aard dan ook te geven, worden alle feedback en opmerkingen het exclusieve eigendom van TaxDome, en TaxDome heeft het recht om dergelijke feedback op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook naar eigen goeddunken zonder vergoeding, compensatie of toewijzing aan u te gebruiken. TaxDome is echter niet verplicht om dergelijke feedback te gebruiken.

21. Betaalde Licenties

Opzegging. U kunt uw TaxDome Licentie te allen tijde opzeggen. Dit helpartikel beschrijft hoe u uw TaxDome licentie kunt opzeggen.

Betalingen voor TaxDome-licenties en licenties voor teamleden worden niet gerestitueerd.

De dienst wordt geleverd “zoals hij is”. U hebt de kans om het product en de functies ervan te beoordelen tijdens de gratis proefperiode. Uw aankoop van de licentie geeft aan dat u het product heeft leren kennen en het geschikt vindt voor uw behoeftes. Als u een probleem hebt met uw account of denkt dat er een fout is gemaakt bij de facturering, neem dan contact met ons op voor meer hulp. Bekijk voor meer informatie onze Restitutiebeleid.

Uw Betaalde Licentie blijft van kracht totdat het wordt opgezegd of beëindigd krachtens deze Voorwaarden. Indien u uw Betaalde Licentie niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht voor uw TaxDome service op te schorten.

Prijswijzigingen. Wij kunnen de tarieven die gelden bij verlenging van uw licentie wijzigen in verband met factoren zoals wijzigingen in ons productaanbod, wijzigingen in ons bedrijf of veranderingen in de economische omstandigheden. Wij stellen u ten minste 30 dagen van tevoren van deze wijzigingen op de hoogte via een bericht aan het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en u krijgt de gelegenheid uw licentie op te zeggen voordat het nieuwe tarief van kracht wordt.

22. Juridische Kennisgeving

TaxDome kan deze Voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden van kracht en bindend voor u na kennisgeving door TaxDome via e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij registratie voor de Dienst. Indien u niet akkoord gaat met enige wijziging van deze Voorwaarden, dient u uw gebruik van de Dienst te beëindigen.

Mededelingen gedaan via de website van TaxDome of via e-mail of contactlinks die daarop vermeld zijn, worden in geen geval beschouwd als een wettelijke kennisgeving aan TaxDome of een van zijn functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers, zoals wanneer kennisgeving aan TaxDome vereist is bij contract, of bij federale, staats- of lokale wetten, regels of verordeningen.

U kunt TaxDome een kennisgeving sturen via dpo@taxdome.com

23. Ontvankelijkheid

Om de Dienst te gebruiken, moet u: (i) minstens achttien (18) jaar oud zijn en gerechtigd zijn om contracten af te sluiten; (ii) het registratieproces voor het account voltooien; (iii) akkoord gaan met deze Voorwaarden en de Overeenkomst; (iv) waarheidsgetrouwe, volledige en bijgewerkte contact- en factureringsinformatie verstrekken; (v) niet gevestigd zijn in Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, of enig ander grondgebied dat onderworpen is aan een embargo van de regering van de V.S., of dat door de regering van de V.S. aangewezen is als een land dat “terroristen steunt”; en (vi) niet vermeld te zijn op een lijst van de regering van de V.S. van verboden of aan beperkingen onderworpen personen. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan alle bovenvermelde vereisten voldoet, en dat u de Dienst niet zult gebruiken op een manier die wetten of voorschriften overtreedt. Merk op dat door te verklaren en te garanderen, u een wettelijk afdwingbare belofte doet. TaxDome kan op elk moment dienst weigeren, accounts van klanten sluiten, en de vereisten om in aanmerking te komen veranderen.

24. Naleving van Wetten

U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Dienst in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van alle wetten inzake gegevensbescherming. U bent verantwoordelijk om te bepalen of de Dienst geschikt voor u is om te gebruiken in het kader van uw verplichtingen onder alle wetten en regelingen, inclusief HIPAA, GLBA, Gegevensbeschermingswetten, exportcontrolewetten en -regelingen van de Verenigde Staten, en economische sanctiewetten en -regelingen, of andere toepasselijke wetten. TaxDome is niet aansprakelijk als uw gebruik van de Dienst in strijd is met enige wet of regelgeving waaraan u onderworpen bent. U mag de Dienst niet gebruiken voor onwettige of discriminerende activiteiten, met inbegrip van handelingen die verboden zijn door de Federal Trade Commission Act, Fair Credit Reporting Act, Equal Credit Opportunity Act, Children’s Online Privacy Protection Act, of enige andere toepasselijke wetgeving. U verklaart en garandeert dat u geldige toestemming of andere geldige wettelijke grondslagen hebt verkregen voor alle gegevens, inclusief Persoonsgegevens, die u uploadt naar, opslaat in, of verwerkt met de Dienst.

U stemt er verder mee in, verklaart en garandeert aan TaxDome dat: (i) u alle noodzakelijke toestemmingen en geldige toestemmingen of andere geldige rechtsgrondslagen zult verkrijgen en handhaven die vereist zijn om op rechtmatige wijze gegevens aan TaxDome over te dragen en om het mogelijk te maken dat deze gegevens op rechtmatige wijze door TaxDome worden verzameld, verwerkt en gedeeld ten behoeve van het verlenen van de Dienst of zoals anderszins door u aangegeven; en (ii) voor zover TaxDome namens u als Gegevensverwerker uw gegevens of door Gegevensbeschermingswetgeving beschermde informatie verwerkt, u en TaxDome onderworpen zullen zijn aan en zich zullen houden aan de Amendement Gegevensverwerking van TaxDome, die is opgenomen in en integraal deel uitmaakt van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. In de DPA van TaxDome worden uw respectieve verplichtingen en die van TaxDome uiteengezet met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging wanneer uw gegevens namens u worden verwerkt in verband met de Diensten. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle verliezen, inclusief alle juridische kosten en uitgaven die het gevolg zijn van uw schending van dit artikel.

25. Programmavoorwaarden Vroegtijdige Toegang

1. Geschiktheid  en Deelname

Alleen uitgenodigde bedrijven mogen deelnemen aan het Vroegtijdige Toegangsprogramma (“Programma”) en ze moeten een goede reputatie hebben (bijv. up-to-date facturering). Aanmelding is op bedrijfsbrede basis en niet beschikbaar voor individuele gebruikers. Door zich aan te melden voor dit programma gaat uw hele bedrijf met deelname akkoord.

Deelname geschiedt door het invullen van een hiertoe aangewezen formulier en verdere goedkeuring door TaxDome (“ons”, “TaxDome” of “wij”).

De Servicevoorwaarden van TaxDome zijn, naast deze voorwaarden, van toepassing op uw gebruik van het Vroegtijdige Toegangsprogramma (inclusief het Privacybeleid). Dat betekent dat beide overeenkomsten van toepassing zijn op het Vroegtijdige Toegangsprogramma.

In the event that you are no longer a customer of TaxDome, your participation in the Early Access Program and your use of all of its Services will be terminated.

2. Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten

Het Vroegtijdige Toegangsprogramma is een uitrol van nieuwe functies die speciaal zijn ontworpen voor early adopters die willen helpen ervoor te zorgen dat de uiteindelijke release zo voordelig mogelijk is voor de bredere TaxDome-community. Vroegtijdige Toegangsprogramma bedrijven ontvangen nieuwe functies voordat ze naar alle bedrijven worden uitgerold.

Door in te stemmen met en te voldoen aan deze Voorwaarden, verlenen wij u niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, beperkte toegang tot de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de programmadiensten te verwijderen of permanent of tijdelijk op te schorten op basis van de machtiging van het TaxDome Product Team om de functionaliteit in de vroegtijdige toegang te herzien, te wijzigen of te verfijnen.

3. De Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten zijn Als Is

Door deze Voorwaarden te accepteren of de Diensten van het Vroegtijdige Toegangsprogramma te gebruiken, begrijpt en erkent u dat de Diensten beschikbaar worden gesteld op een “Als Is” of “Als BESCHIKBAAR” basis. De Diensten kunnen bugs, fouten en andere problemen bevatten. U AANVAARDT ALLE RISICO’S EN ALLE KOSTEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE KOSTEN VOOR INTERNETTOEGANG, BACK-UPKOSTEN, KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT EN RANDAPPARATUUR, EN EVENTUELE SCHADE AAN APPARATUUR, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. Indien u problemen ondervindt met updates, dient u een bug report in te vullen.

4. Feedback

De Vroegtijdige Toegangsdiensten worden u ter beschikking gesteld voor evaluatie- en feedbackdoeleinden zonder enige vorm van compensatie of vergoeding van TaxDome. U erkent het belang van communicatie tussen u en TaxDome tijdens uw gebruik van de diensten en stemt ermee in om gerelateerde correspondentie en updates van ons te ontvangen. Indien u verzoekt om af te zien van dergelijke communicatie, wordt uw deelname aan het programma beëindigd en wordt uw gebruik van de toepasselijke diensten eveneens stopgezet.

Als onderdeel van het gebruik van de diensten wordt u gevraagd feedback te geven over uw gebruik van de diensten. U erkent dat TaxDome eigenaar is van alle verstrekte feedback en u verleent ons hierbij, indien dit om welke reden dan ook nodig is, een eeuwigdurende, niet herroepbare, royaltyvrije wereldwijde licentie om dergelijke feedback te gebruiken en/of op te nemen in een van onze producten of diensten op elk moment en naar eigen goeddunken. Als wij ervoor kiezen dergelijke feedback te publiceren, zullen wij dit doen op een manier die u niet identificeert of uw toestemming vragen in het geval wij u wel willen identificeren.

We mogen ook controleren hoe u de Diensten gebruikt en die informatie gebruiken om de Diensten te verbeteren.

5. Intellectueel Eigendom

U stemt ermee in dat wij alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op het Vroegtijdige Toegangsprogramma en de Diensten van het Vroegtijdige Toegangsprogramma bezitten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en dat, behalve de hierin voorziene licentie, geen andere rechten of machtigingen tot enige van de TaxDome Diensten worden verleend.

Niets hierin geeft u het recht om onze handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merk-kenmerken te gebruiken. Behalve voor zover wettelijk toegestaan, mag u geen code in verband met het Vroegtijdige Toegangsprogramma en/of enig ander aspect van de TaxDome-technologie wijzigen, verspreiden, afgeleide werken voorbereiden, onderwerpen aan reverse engineering, reverse assembleren, demonteren, decompileren of anderszins proberen te ontcijferen, behalve voor zover dit door ons is toegestaan.

6. Termijn en Beëindigingen

Deze voorwaarden blijven van kracht zolang u gebruik maakt van de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten. Beide partijen kunnen deze voorwaarden voor het einde van uw deelname aan het toepasselijke Vroegtijdige Toegangprogramma beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, na schriftelijke kennisgeving aan TaxDome. Bij beëindiging staakt u het gebruik van de Vroegtijdige Toegangprogramma Diensten.

Deze Voorwaarden worden automatisch beëindigd bij een schending door u van een van uw verplichtingen hieronder, inclusief schending van de geheimhoudingsverplichtingen. Uw schending van een van uw verplichtingen onder de Overeenkomst kan resulteren in uw onmiddellijke beëindiging van het gebruik van andere Diensten, of deelname aan andere Vroegtijdige Toegangsprogramma’s.

7. Wijziging en Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om het Vroegtijdige Toegangsprogramma of de Diensten, of uw gebruik van de Diensten te wijzigen of te beëindigen, om u de toegang tot de Diensten en/of deelname aan het Vroegtijdige Toegangsprogramma te beperken of te ontzeggen, op elk moment, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u. U kunt uw gebruik van de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten en/of uw deelname aan het Programma op elk moment staken.

8. Disclaimer van Garanties

Wij wijzen alle garanties met betrekking tot het Vroegtijdige Toegangsprogramma en de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten af. U erkent dat het gebruik van de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten op uw eigen risico is.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord TaxDome, onze functionarissen en werknemers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw inbreuk op de Voorwaarden, (ii) uw gebruik van de Vroegtijdige Toegangsprogramma’s en/of uw deelname aan het Vroegtijdige Toegangsprogramma, of (iii) uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met de Diensten.

10. Vertrouwelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) het Vroegtijdige Toegangsprogramma en de Diensten op basis van Vertrouwelijke Informatie zijn, zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden; (ii) u erkent dat de succesvolle marktintroductie van de commerciële versies van de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten vereist dat u alle TaxDome-gegevens en -informatie die worden besproken en/of beschikbaar worden gesteld via of in het Vroegtijdige Toegangsprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Diensten, strikt vertrouwelijk houdt; (iii) het voortijdig vrijgeven van de Vertrouwelijke Informatie de concurrentie- en intellectuele eigendomsbelangen van TaxDome zou schaden; en (iv) en informatie over de Diensten niet zal worden gedeeld met anderen dan andere geautoriseerde gebruikers van de Diensten, waaronder mogelijk gebruikers van uw TaxDome Account.

11. Algemeen

Wijziging van voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en kunnen u in een dergelijk geval al dan niet op de hoogte stellen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat indien u de Vroegtijdige Toegangsprogramma Diensten gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, wij uw gebruik zullen beschouwen als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden.

Naleving van wetten. Beide partijen komen overeen te voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke import- en exportwetten en voorschriften betreffende het gebruik, de overdracht en/of de communicatie van inhoud, in verband met hun prestaties, deelname, toegang en/of gebruik van de Diensten en het Vroegtijdige Toegangsprogramma.

Laatst geüpdatet May 8, 2024