Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Consultant Programma Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

1.1    GLBA-vereisten

Acceptatie van de Overeenkomst. In deze Overeenkomst worden de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op uw inschrijving en deelname aan het TaxDome Consultant Programma (het «Programma»). Het gaat via verwijzing:

 • Van toepassing zijnde TaxDome Privacybeleid
 • Aanvullende algemene voorwaarden, waar die van derden een onderdeel van kunnen zijn.

1.2  Programmaoverzicht, Inschrijving en Certificering

a. Overzicht. Het TaxDome Consultant Programma (“Programma”) is een partner loyaliteitsprogramma dat beschikbaar is voor door TaxDome in aanmerking komende gecertificeerde Consultants. Om deel te nemen moet u slagen voor een certificeringsexamen met een slagingspercentage van tenminste 70%.

b. Inschrijving. Het Programma is alleen toegankelijk voor legale inwoners van het land dat het toepasselijke Programma ondersteunt.

Uw inschrijving en deelname aan het Programma betekenen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst. Zoals in deze Overeenkomst gebruikt, zijn “u,” “uw,” en “Consultant” synoniem en verwijzen ze naar de persoon die zich voor het Programma heeft ingeschreven, zoals die in de gegevens van TaxDome geregistreerd staat.

Door toegang te krijgen tot, u in te schrijven voor, deel te nemen aan, of anderszins gebruik te maken van het Programma stemt u ermee in dat:

 • U kunt een bindend contract met TaxDome aangaan;
 • U bent geen persoon die volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied de Diensten niet mag ontvangen;
 • U bent een inwoner van het land waarin u zich voor het Programma heeft ingeschreven;
 • U zult deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften naleven, inclusief import- en exportregels.

c. Certificering. TaxDome Consultant Certificering biedt toegang tot training en webinars om de bekwaamheid in TaxDome te verbeteren. Om de TaxDome Certificering te verkrijgen moet u de vereiste TaxDome opleiding en testen met succes voltooien. Elke TaxDome Certificering en alle bijbehorende voordelen zijn gebonden aan de persoon die de certificering met succes heeft voltooid en deze kunnen niet worden overgedragen op een andere persoon.

 1.3  Gegevensverwerking en Privacy

 • U erkent dat wanneer u ons Programma gebruikt TaxDome uw persoonlijke gegevens zal verwerken als beschreven in ons privacybeleid (https://taxdome.com/ beleid/privacy). Als een TaxDome Consultant gaat u er verder mee akkoord dat u gegevens bijhoudt volgens privacystandaarden die minstens zo beperkend en beschermend zijn als ons privacybeleid. Elke schending van ons privacybeleid of ongeautoriseerde toegang, misbruik of verzameling van persoonlijke gegevens van klanten zal beschouwd worden als een materiële schending van deze Overeenkomst.

1.4  Bescherming van Interesse

a. Erkenning van Rechten.  De TaxDome Consultant erkent de exclusieve rechten van TaxDome op al haar handelsmerken, handelsnamen, logo’s (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Gecertificeerde Logo). U zult niets doen dat de reputatie of goodwill van TaxDome zou kunnen schaden.

b. Handhaving. In het geval dat u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik door een derde van het TaxDome-merk, dient u TaxDome hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, en dient u, op kosten van TaxDome, uw volledige medewerking te verlenen aan de handhaving van TaxDome’s rechten tegenover die derde.

1.5    Gedragscode

U stemt ermee in (a) zaken te doen en diensten te verlenen op een wijze die te allen tijde een gunstige weerspiegeling is van de producten, diensten, goodwill en reputatie van TaxDome; (b) zaken te doen en diensten te verlenen in volledige overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving; © zaken te doen en diensten te verlenen in volledige overeenstemming met alle overeenkomsten die u mogelijk met TaxDome hebt, inclusief Service Voorwaarden; (d) zich niet in te laten met illegale, bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken; (e) geen verklaringen, toezeggingen, waarborgen of garanties aan klanten te doen die niet stroken met het door TaxDome vastgestelde beleid; (f) ondersteuning en diensten van de hoogste kwaliteit en integriteit te leveren; en (g) uw uiterste best te doen om eventuele klachten of geschillen met uw klanten over uw diensten in het kader van het Programma op een eerlijke, ethische en tijdige manier op te lossen.

De Consultant stemt ermee in geen materialen of inhoud op zijn website te gebruiken of weer te geven op een wijze die, naar eigen goeddunken door TaxDome te bepalen, lasterlijk, misleidend, smadelijk, obsceen of anderszins potentieel schadelijk voor de reputatie van TaxDome is. U stemt er verder mee in dat u het Programma en de voordelen ervan zult gebruiken om kleine zakelijke klanten bij te staan en te adviseren bij hun gebruik van TaxDome producten en niet voor enig ander doel.

Als TaxDome naar eigen goeddunken bepaalt dat u het Programma gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden, voor een doel dat in strijd is met de doelstellingen van het Programma, of anderszins de programmavereisten overtreedt, behouden wij ons het recht voor om al het volgende of een deel van het volgende te beëindigen: uw lidmaatschap en toegang tot het programma.

1.6    Vertrouwelijkheid

TaxDome kan u van tijd tot tijd vertrouwelijke informatie verstrekken. U erkent dat dergelijke vertrouwelijke informatie eigendom van TaxDome is. U zult dergelijke vertrouwelijke informatie in geen enkele vorm bekendmaken, onthullen of verspreiden aan werknemers, behalve op een need-to-know basis, of aan derden, behalve voor zover TaxDome u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, en u zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde onthulling en gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die (a) rechtmatig openbaar is, anders dan door schending van een verplichting jegens TaxDome; (b) rechtmatig van een derde is ontvangen zonder enige geheimhoudingsplicht; © rechtmatig bij u bekend is zonder enige gebruiks- of openbaarmakingsbeperking vóór ontvangst van TaxDome; (d) onafhankelijk door u is ontwikkeld; of (e) algemeen door TaxDome aan derden ter beschikking is gesteld zonder enige openbaarmakingsbeperking. U mag de software die TaxDome u ter beschikking stelt niet demonteren, reverse-engineeren of decompileren.

De Consultant stemt ermee in om TaxDome onmiddellijk op schriftelijk verzoek van TaxDome alle vertrouwelijke informatie terug te geven die TaxDome schriftelijk of in enige andere tastbare vorm heeft ontvangen. De consultant erkent dat de ongeoorloofde bekendmaking of gebruik van vertrouwelijke informatie van TaxDome onherstelbare schade zal toebrengen aan TaxDome, en dat de consultant er bijgevolg mee instemt dat TaxDome het recht heeft om een voorlopige voorziening te vragen en te verkrijgen, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die TaxDome bij wet of in billijkheid kan hebben.

1.7  Indiening van Ideeën

Door het bij TaxDome indienen van ideeën, suggesties, voorgestelde bedrijfsplannen, of enig ander materiaal, erkent en gaat de Consultant ermee akkoord dat TaxDome dergelijke inzendingen als niet-vertrouwelijk zal behandelen; TaxDome kan de informatie gebruiken zonder compensatie aan de Consultant of enige andere persoon of entiteit; en TaxDome kan al producten, diensten, of plannen ontwikkeld hebben, en is niet beperkt tot het ontwikkelen van producten, diensten, of plannen die vergelijkbaar zijn met of concurreren met die welke beschreven zijn in dergelijke inzendingen van de Consultant.

1.8  Recht op Inspectie

TaxDome behoudt zich het recht voor uw levering van ondersteuning en diensten op grond van deze Overeenkomst, uw bedrijfsruimten, en alle bewegwijzering, advertenties, promotiemateriaal en documentatie te inspecteren, teneinde uw volledige naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst te verzekeren. U zult volledige medewerking verlenen en TaxDome onmiddellijk toegang verschaffen tot alle redelijkerwijs gevraagde materialen en tot die gedeelten van uw bedrijfsruimten die redelijkerwijs nodig zijn om TaxDome in staat te stellen haar recht op inspectie uit te oefenen.

1.9  Diensten van Derden

Bepaalde diensten en producten die door derden en niet door TaxDome worden geleverd, worden beschikbaar gesteld in verband met de marketing en distributie van TaxDome in het Programma (“Diensten van Derden”). U bent verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de voorwaarden die van toepassing zijn op Diensten van Derden, en uw gebruik van Diensten van Derden betekent dat u deze voorwaarden aanvaardt. U stemt ermee in dat TaxDome niet verantwoordelijk is voor de prestaties van derden in verband met de Diensten van Derden, en dat u TaxDome vrijwaart voor claims van derden in verband met uw gebruik daarvan.

1.10 Beperking van Aansprakelijkheid & Vrijwaring

U gaat ermee akkoord TaxDome te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid en onkosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van de Diensten in strijd met enige wet- of regelgeving; (ii) uw schending van de sectie TaxDome Consultant Aanvullende Algemene Voorwaarden; (iii) enige schending door u van enige rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten); (iv) uw opzettelijke schending van deze Overeenkomst; of (v) enige andere schending van deze Overeenkomst, (gezamenlijk aangeduid als “Claims”). Voorts stemt u ermee in TaxDome schadeloos te stellen als gevolg van een rechtszaak of procedure gebaseerd op een vordering die voortvloeit uit uw prestaties of niet-nakoming van deze Overeenkomst. TaxDome behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van alle Claims op zich te nemen. U stemt ermee in om op verzoek van TaxDome redelijkerwijs mee te werken aan de verdediging tegen eventuele Claims.

U stemt ermee in TaxDome op eerste verzoek alle kosten te vergoeden die TaxDome redelijkerwijs heeft moeten maken om zich tegen een dergelijke claim(s) te verweren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en kosten, alsmede eventuele vonnissen of schikkingen in verband met de claim of procedure. In geen geval mag u overeenkomsten met derden aangaan die op enigerlei wijze de rechten van TaxDome zouden aantasten of TaxDome zouden binden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TaxDome.

1.11   Disclaimer van Garanties

HET PROGRAMMA (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET CERTIFICERINGSCURRICULUM EN ALLE MET HET PROGRAMMA VERBAND HOUDENDE DIENSTEN) WORDT VERSTREKT “ALS-IS” ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT TAXDOME ALLE ANDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, ALLE DIENSTEN DIE DOOR TAXDOME GELEVERD WORDEN, ALLE TRAININGSGIDSEN, EN/OF ALLE ANDERE GERELATEERDE MATERIALEN, INCLUSIEF HUN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HUN VERHANDELBAARHEID, OF HUN NIET-INBREUK. DE CONSULTANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR BEPAALDE CONSULTANTEN NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. IN DAT GEVAL ZIJN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT IN DUUR TOT ZESTIG (60) DAGEN VANAF DE INGANGSDATUM.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN ECHTER GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE DUUR NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP BEPAALDE CONSULTANTS.

1.12  Termijn

Het Programma begint op de Ingangsdatum en duurt voort, tot en tenzij het wordt beëindigd, zoals bepaald in deze Overeenkomst (“Termijn”).

1.13 In Gebreke Blijven en Beëindiging

TaxDome of de Consultant kunnen de inschrijving van de Consultant in het Programma te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door schriftelijke kennisgeving aan de ander, niet minder dan DERTIG (30) DAGEN vóór de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving van beëindiging. TaxDome kan de inschrijving van de Consultant in het Programma met onmiddellijke ingang en zonder opzeggingstermijn om een reden beëindigen in het geval dat: (i) TaxDome naar eigen goeddunken vaststelt dat de Consultant zich onprofessioneel of anderszins onaanvaardbaar heeft gedragen ten opzichte van TaxDome-vertegenwoordigers voor verkoop, klantenservice of technische ondersteuning; (ii) TaxDome bij meer dan één gelegenheid negatieve feedback heeft ontvangen over een Consultant; (iii) de Consultant verzuimd heeft een van de verplichtingen van de Consultant uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of anderszins in gebreke is onder deze Overeenkomst en dit verzuim of deze tekortkoming ongedaan gemaakt blijft gedurende VIJFTIEN (15) DAGEN na schriftelijke kennisgeving daarvan; (iv) TaxDome, naar eigen goeddunken, bepaalt dat de Consultant niet voldoet aan de criteria voor inschrijving in het Programma, of aan enige andere Programmavereisten, zoals van tijd tot tijd door TaxDome bepaald; (v) de Consultant een misdrijf pleegt of zich inlaat met een onwettige handelspraktijk; of (vi) enig gedrag of voorgesteld gedrag van de Consultant TaxDome blootstelt of dreigt bloot te stellen aan enige aansprakelijkheid of verplichting, met inbegrip van enige verplichting uit hoofde van federale, staats- of lokale wetgeving.

1.14 Gevolgen van Beëindiging

Bij afloop of beëindiging van de inschrijving, ongeacht de reden daarvoor: (a) worden alle voorrechten en voordelen van het Programma onmiddellijk ingetrokken; (b) zal de Consultant onmiddellijk ophouden met het gebruik van de naam “TaxDome Gecertificeerd” en ander toegestaan gebruik van handelsmerken, namen of termen en zal de Consultant ook ophouden in alle gevallen en plaatsen (bijv, op materialen, website, enz.) te beweren dat de adviseur ingeschreven is in het programma; © de adviseur zal onmiddellijk alle vertrouwelijke informatie van TaxDome aan TaxDome teruggeven of schriftelijk verklaren dat hij dergelijke informatie vernietigd heeft; (d) alle rechten en licenties verleend onder deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de licentie om het Gecertificeerde Logo te gebruiken) zullen onmiddellijk en automatisch beëindigd worden; en (e) de Gecertificeerde Consultant zal onmiddellijk ophouden met het gebruik van het Gecertificeerde Logo en zal ophouden te beweren dat de Gecertificeerde Consultant TaxDome Gecertificeerd is of enige andere ongeoorloofde verklaring afleggen met betrekking tot een dergelijke status.

1.15 Toepasselijk Recht en Jurisdictie

 • Het recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika is van toepassing op deze Overeenkomst, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

1.16 Algemene Bepalingen

a. Geen verklaring van Afstand. Geen enkele verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel bij de ene gelegenheid door een der partijen zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel bij een andere gelegenheid.

b. Overdracht. De rechten die u op grond van deze Overeenkomst worden verleend zijn persoonlijk, en u mag deze Overeenkomst of enig recht of enige verplichting op grond van deze Overeenkomst niet overdragen, hetzij in verband met een verandering van werk, vrijwillige overdracht, overdracht van rechtswege, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Intuit, wat Intuit naar eigen goeddunken kan geven of weigeren. Een dergelijke vermeende toekenning of overdracht zal worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en zal nietig en ongeldig zijn. Deze Overeenkomst is vrij overdraagbaar door TaxDome en zal ten goede komen aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van TaxDome.

c. Relatie tussen Partijen. U en TaxDome zijn onafhankelijke contractanten en u stemt ermee in dat u zich niet zult voordoen als een agent of vertegenwoordiger van TaxDome. Geen van beide partijen heeft het uitdrukkelijke of stilzwijgende recht of de bevoegdheid om namens de ander verplichtingen aan te gaan of te creëren of de ander te binden aan een contract, overeenkomst of verbintenis met een derde partij. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een partnerschap, joint venture, franchise, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en TaxDome.

d. Scheidbaarheid. Het niet uitoefenen of afdwingen door TaxDome van enig(e) recht(en) of bepaling(en) van de Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling(en).

Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij TaxDome naar eigen goeddunken bepaalt dat de bepaling van de rechtbank ertoe leidt dat deze Overeenkomst een van haar essentiële doelstellingen niet bereikt.

e. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle Bijlagen, vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het Programma en vervangt alle voorgaande Programma-overeenkomsten, alsmede alle voorafgaande en gelijktijdige onderhandelingen, discussies en afspraken van de partijen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot het Programma. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst zal geldig zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door TaxDome.

f. Wijziging van deze Overeenkomst van het Programma. Wij behouden ons het recht voor deze Programmavoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in de Programmavoorwaarden door ze op https://taxdome.com/policies te plaatsen en we kunnen u ook per e-mail op de hoogte brengen op het mailadres dat op dat moment aan uw account gekoppeld is. De bijgewerkte programmavoorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie, op een latere datum, of op een andere door TaxDome gespecificeerde manier. De bijgewerkte programmavoorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan het programma vanaf de ingangsdatum. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM HET PROGRAMMA VOLLEDIG TE BEËINDIGEN DOOR U DERTIG (30) DAGEN VAN TEVOREN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE OP HANDEN ZIJNDE BEËINDIGING OP HET E-MAILADRES DAT BIJ UW ACCOUNT HOORT.

g. Geen Goedkeuring. U erkent dat TaxDome geen aanspraken maakt namens u of uw bedrijf met betrekking tot de kwaliteit van de producten of diensten die u aanbiedt.

h. Blijvende Verplichtingen.  De verplichtingen van de partijen uit hoofde van de bepalingen van de artikelen 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 blijven ook bestaan en van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

i. Taal. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze Overeenkomst en alle gerelateerde documenten zijn opgesteld in Engels.

1.17 Aanvullende Punten Waarmee U Akkoord Gaat

a. TaxDome Diensten. Wij kunnen u over andere TaxDome diensten informeren. U kunt andere diensten, functies, producten, toepassingen, online gemeenschappen, of promoties aangeboden krijgen die door TaxDome worden aangeboden (“TaxDome Diensten”). Als u besluit een van deze TaxDome diensten te gebruiken, kunnen aanvullende voorwaarden en aparte kosten van toepassing zijn. U erkent dat u bij toegang tot sommige TaxDome diensten gegevens van uw account(s), zoals namen, adressen en telefoonnummers, aankopen en verkopen, kunt uploaden naar of invoeren op het internet. U geeft TaxDome toestemming om informatie over uw bedrijf en ervaring te gebruiken om ons te helpen de TaxDome Diensten aan u te leveren, inclusief het bijwerken en onderhouden van uw gegevens, het aanpakken van fouten of dienstonderbrekingen, en het verbeteren van de soorten gegevens en diensten die TaxDome in de toekomst aan u kan leveren. U geeft TaxDome toestemming om uw bedrijfsgegevens, indien van toepassing, te combineren met die van anderen op een manier die u of een individu niet persoonlijk identificeert. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren en om onze bedrijfspraktijken te vergelijken met andere bedrijfsnormen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om nieuwe TaxDome-aanbiedingen voor u en anderen te creëren, op de markt te brengen of te promoten. U geeft TaxDome ook toestemming om samenvattende resultaten met betrekking tot onderzoeksgegevens te delen of te publiceren en om dergelijke gegevens te verspreiden of in licentie te geven aan derden.

b. Diensten van Derden. Wij kunnen u over producten of diensten van derden informeren. U kunt producten of diensten aangeboden krijgen van derden die niet aan TaxDome verbonden zijn (“Derden Producten”) of de Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden (“Derden Sites”). Indien u besluit Producten van Derden te gebruiken of Sites van Derden te bezoeken, bent u verantwoordelijk voor het lezen van de afzonderlijke productvoorwaarden, websitevoorwaarden en het privacybeleid van de derde partij. U stemt ermee in dat Intuit uw contactinformatie, inclusief naam en adres, mag gebruiken om u deze producten aan te bieden. U stemt ermee in dat de derde partijen, en niet TaxDome, verantwoordelijk zijn voor de prestaties van hun product en de inhoud op hun websites. TaxDome is niet verbonden met deze Derden Producten of Derden Sites en is er niet aansprakelijk voor.

1.18 Programmavoordelen en Beloningen

Voordelen en beloningen van het Programma zijn beschikbaar voor die Consultants die geslaagd zijn voor het certificatie-examen en die voldoen aan de voorwaarden van het Programma.

Om toegang te krijgen tot bepaalde Voordelen en Beloningen in verband met het Programma, begrijpt en aanvaardt de consultant dat hem of haar om persoonlijke informatie gevraagd kan worden, zoals het e-mailadres of postadres, en dat de verstrekte informatie aan handelaren en andere derde partijen meegedeeld zal worden wanneer dat nodig is om de transactie te voltooien. TaxDome en haar onafhankelijke contractanten hebben geen controle over, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, het gebruik door handelaren of andere derden van persoonlijke informatie of andere informatie die deze partijen onafhankelijk verkrijgen van Consultanten, of die aan deze partijen gegeven wordt om Programma transacties te verwerken of Programma Voordelen te vervullen. U kunt onderworpen zijn aan de voorwaarden die door derden voor hun respectievelijke voordelen worden verstrekt.

1.19 Verlies van voordelen/beloningen; Beëindiging van uw TaxDome Consultant-lidmaatschap

Naast de beëindiging van het Programma zoals elders in deze Programmavoorwaarden beschreven, kan TaxDome uw mogelijkheid om aan het Programma deel te nemen ook intrekken wegens:

(i) misbruik van het Programma, inclusief,  maar niet beperkt tot, het gebruik van een “bot”, macro of andere geautomatiseerde middelen om aan het Programma deel te nemen; (ii) het niet naleven van deze Programmavoorwaarden en andere voorwaarden die op het Programma van toepassing zijn; (iii) een verkeerde voorstelling van zaken door u; (iv) opschorting of beëindiging van uw TaxDome Account; of (v) enig ander gedrag dat TaxDome, naar eigen goeddunken, als misbruik van het Programma beschouwt, schadelijk is voor de belangen van TaxDome of haar klanten, of anderszins ongepast is. Als uw vermogen om deel te nemen aan het Programma wordt ingetrokken, komen alle ongebruikte voordelen/beloningen automatisch te vervallen en kan uw toekomstige deelname aan het Programma verboden worden. Bovendien heeft TaxDome het recht om passende administratieve of juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging, zoals zij naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

U stemt ermee in zich te houden aan de definitieve en bindende beslissingen van TaxDome met betrekking tot het Programma en uw deelname eraan. TaxDome is de enige arbiter over alle kwesties met betrekking tot het Programma, inclusief een beslissing om voordelen/beloningen te verwijderen. TaxDome is niet verantwoordelijk voor voordelen/beloningen die verlopen, verloren gaan, of ingewisseld worden als gevolg van frauduleuze activiteiten. Vermoeden van illegaal, frauduleus of ander ongeoorloofd gebruik of misbruik van beloningen of andere activiteiten die niet in overeenstemming zijn met deze Programmavoorwaarden zullen resulteren in de beëindiging van uw deelname aan het Programma, wat kan resulteren in het verlies van alle opgebouwde voordelen/beloningen die uitgegeven maar nog niet ingewisseld zijn, ontzegging van voordelen/beloningen, of beëindiging van de deelname van de Consultant aan het Programma. Alle beslissingen van TaxDome met betrekking tot het Programma zijn definitief.

U stemt ermee in zich te houden aan de definitieve en bindende beslissingen van TaxDome met betrekking tot het Programma en uw deelname eraan. TaxDome is de enige arbiter over alle kwesties met betrekking tot het Programma, met inbegrip van een beslissing om voordelen/beloningen te verwijderen, voordelen/beloningen te weigeren, of de Consultant uit het Programma te zetten. Alle beslissingen van TaxDome met betrekking tot het Programma zijn definitief.

2. TaxDome Certificering Aanvullende Algemene Voorwaarden

2.1  Doel van de TaxDome Certificering («-certificering»)

 • TaxDome streeft ernaar zijn TaxDome-klanten producten en diensten (“Diensten”) van superieure kwaliteit te leveren. Om klanten die TaxDome gebruiken de juiste service en ondersteuning te bieden, heeft TaxDome de TaxDome Certificering in het leven geroepen. In het kader van de certificering kunnen personen die hun bekwaamheid in het ondersteunen van TaxDome hebben aangetoond door met succes de opleidings- en testvereisten van de certificering te vervullen, een licentie krijgen om de TaxDome badge (Logo) te gebruiken, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Certificering garandeert echter niet dat een Gecertificeerd Consultant in aanmerking zal komen voor een bepaalde dienstbetrekking. Gecertificeerde consultants zijn geen agenten of vertegenwoordigers van TaxDome, en mogen dat ook op geen enkele wijze zijn. TaxDome onderschrijft of garandeert niet de kwaliteit van de ondersteuning of andere diensten van Gecertificeerde Consultanten aan klanten.

2.2  Aanvullende Definities

“Certificering” betekent de TaxDome Certificering die door TaxDome wordt aangeboden voor TaxDome-klanten die blijk geven van technische bekwaamheid met betrekking tot het gebruik van TaxDome-producten, door met succes het Certificeringsexamen af te leggen.

“Certificeringsstatus” betekent de status die verbonden is met het met succes afleggen van het certificeringsexamen.

“Gecertificeerd Consultant” betekent een consultant met een goede reputatie die met succes het certificeringsexamen heeft afgelegd.

2.3  Certificering en Kwaliteitscontrole

a. Certificering Behalen. Om certificering te verkrijgen moet u de vereiste tests met succes afleggen binnen de in deze sectie vermelde tijdsperiode, voldoen aan alle vereisten voor ID-verificatie, en voldoen aan alle andere vereisten in deze Overeenkomst of zoals anderszins door TaxDome meegedeeld. TaxDome behoudt zich het recht voor om de certificeringsstatus en het lidmaatschap van het programma te beëindigen indien een consultant het certificeringsexamen op ongeoorloofde of onethische wijze heeft afgelegd.

b. De status van TaxDome Gecertificeerd Consultant verkrijgen en behouden. Om als TaxDome gecertificeerd consultant in aanmerking te komen en de consultantbadge te verkrijgen, is van een kandidaat vereist:

 • Om alle cursussen van de TaxDome Academy te voltooien; na het slagen voor de cursussen worden de overeenkomstige badges toegevoegd aan het profiel van de consultant in de TaxDome consultant directory;
 • Om te slagen voor de TaxDome Academy quiz (40 vragen) om de kennis van het TaxDome platform te bevestigen;
 • Om de cursus van de TaxDome Consultant Academy te voltooien en de bijbehorende quiz te halen om de kennis van TaxDome diensten, waarden, beleid, richtlijnen voor adviseurs en verkoopadviezen te bevestigen.

Het TaxDome Education Team voegt regelmatig nieuwe cursussen over TaxDome functionaliteit toe aan de TaxDome Academy website. Zodra een nieuwe TaxDome Academy cursus wordt gelanceerd, moet een gecertificeerde TaxDome consultant de cursus binnen een maand na de lancering voltooien en met succes afronden.

c. Inschrijving voor Certificering.U verklaart dat de informatie die u verstrekt om deel te nemen aan Certificering waar en correct is. Deze informatie is uitdrukkelijk bedoeld voor gebruik door TaxDome en de loutere inschrijving voor certificering houdt geen certificering of goedkeuring door TaxDome van de consultant in. U begrijpt dat TaxDome zich het recht voorbehoudt de certificering stop te zetten van iedere consultant of gecertificeerde consultant die niet voldoet aan de criteria voor deelname aan certificering, en dat deze criteria van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door TaxDome zullen worden vastgesteld.

d. Geen Overdracht van Certificering.Uw certificeringsstatus en elke licentie om het Gecertificeerde logo te gebruiken zijn persoonlijk voor u en mogen niet worden overgedragen of toegewezen aan een andere persoon of entiteit. U behoudt uw certificeringsstatus en uw licentie voor het gebruik van het gecertificeerde logo wanneer u uw huidige baan verlaat en/of bij een andere bedrijfsorganisatie gaat werken, zolang uw lidmaatschap van het programma en uw certificering geldig zijn.

e. Gedragscode. U stemt ermee in (1) geen onjuiste voorstelling te geven van uw certificeringsstatus of uw vaardigheids- en kennisniveau in verband daarmee; (2) ondersteuning en diensten te verlenen in overeenstemming met de Consultant Programma Algemene Voorwaarden; en (3) alles in het werk te stellen om klachten of geschillen met uw klanten over uw diensten als TaxDome-gecertificeerde tijdig en op een eerlijke manier op te lossen.

f. NIETTEGENSTAANDE IETS IN DE OVEREENKOMST DAT HET TEGENDEEL BEHELST, HEEFT TAXDOME HET RECHT UW CERTIFICERINGSSTATUS EN/OF UW LICENTIE OM HET GECERTIFICEERDE LOGO TE GEBRUIKEN, IN TE TREKKEN, NIET TE VERLENEN OF NIET TE VERLENGEN, INDIEN TAXDOME NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEPAALT DAT UW CERTIFICERING OF UW GEBRUIK VAN HET GECERTIFICEERDE LOGO OP ENIGERLEI WIJZE EEN NADELIGE INVLOED OP TAXDOME KAN HEBBEN.

g. Het Gecertificeerde Logo mag voor geen enkel ander doel of op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van het Programma. Bovendien, indien TaxDome u op enig moment verzoekt te stoppen met het gebruik van het Gecertificeerde logo en/of nieuwe of andere Gecertificeerde logo’s te gebruiken, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de geannuleerde Gecertificeerde logo’s en volledig meewerken met TaxDome om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het stoppen met het gebruik van de Gecertificeerde logo’s is voldaan.

2.4  Certificeringstermijn en Beëindiging

a. Certificeringstermijn. De rechten en verplichtingen van de Gecertificeerde Consultant beginnen op de datum waarop u het certificeringscurriculum met succes voltooit en eindigen bij het verlies of een andere beëindiging van de certificeringsstatus van de Gecertificeerde Consultant, of bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Programma.

b. Beëindiging van Certificering door TaxDome. Onverminderd haar eventuele rechten krachtens deze Overeenkomst of op grond van de wet, het billijkheidsbeginsel of anderszins, mag TaxDome de certificering van een Gecertificeerde Consultant krachtens deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de certificeringsstatus en het gebruik van het gecertificeerde logo) onmiddellijk beëindigen bij het zich voordoen van een of meer van de volgende gebeurtenissen:

 • U komt één van uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet na, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Gecertificeerde Logo.
 • U stopt met de diensten en ondersteuning voor TaxDome-producten waarop uw Certificering betrekking heeft;
 • Een overheidsinstantie, een instantie die staatsvergunningen verleent, of een rechtbank vindt dat de door u verleende diensten niet voldoen aan de toepasselijke wetten of voorschriften, of op enigerlei wijze, manier of vorm gebrekkig of onbehoorlijk zijn;
 • Indien daadwerkelijke of potentiële negatieve publiciteit of andere informatie afkomstig van een derde partij of derden, over u, de diensten die u levert, of het gebruik van het Gecertificeerde logo door u, ertoe leidt dat TaxDome, naar haar eigen oordeel, van mening is dat TaxDome of haar reputatie negatief kan worden beïnvloed; of
 • U de door TaxDome aan u geleverde software doorverkoopt en/of verspreidt in strijd met de bepalingen en voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst van de software van deze Overeenkomst.
 • Openbare discussie van de vragen en antwoorden van het TaxDome Certificeringsexamen is reden voor onmiddellijke beëindiging van uw certificering.
 • Ontdekking van informatie die u zou hebben belet in het behalen van uw certificaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voorleggen van valse identiteitsbewijzen, of oneerlijkheid tijdens de certificeringstests.

2.5   Inhoud

a. U bent verantwoordelijk voor uw inhoud.U bent wettelijk verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafische voorstellingen, video’s, berichten of andere materialen (“Inhoud”) die u uploadt, post, of opslaat via uw gebruik van de Diensten. U verleent TaxDome een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de Inhoud te hosten en te gebruiken om u de Diensten te verlenen. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met de toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wetgeving. U wordt aangemoedigd om uw Inhoud regelmatig en frequent te archiveren. U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die verloren kan gaan of niet terug te vinden is door uw gebruik van de Diensten. U moet alle vereiste en gepaste waarschuwingen, informatie en openbaarmakingen geven. U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult gebruiken om financiële gegevens te delen, op te slaan of op enigerlei wijze te verspreiden die niet in overeenstemming zijn met de wet. Van gebruikers die ervan verdacht worden informatie te hebben die betrekking heeft op fraude, verduistering, witwassen van geld, handel met voorkennis, steun aan terrorisme, of enige andere activiteit die door de wet verboden is, kunnen hun accounts onmiddellijk beëindigd worden, hun financiële gegevens gewist, en ze kunnen ook aangegeven worden bij de wetshandhavers in de toepasselijke jurisdicties. TaxDome is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of gegevens die u op de website indient. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, verspreiden, linken naar, publiceren, reproduceren van, deelnemen aan, of verzenden van een van de volgende zaken, inclusief maar niet beperkt tot:

Illegale, frauduleuze, lasterlijke, obscene, pornografische, godslasterlijke, bedreigende, beledigende, hatelijke, kwellende, beledigende, ongepaste of verwerpelijke informatie of mededelingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedrag dat een aanval of “flaming” van anderen zou aanmoedigen of vormen, of strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid volgens enige plaatselijke, staats-, federale of buitenlandse wet;

Inhoud of gegevens waarmee u zich zou voordoen als iemand anders of waarmee u uw identiteit of kwalificaties valselijk zou voorstellen, of die een inbreuk vormen op de privacy van een persoon, met inbegrip van het posten van afbeeldingen over kinderen of derden zonder hun toestemming (of de toestemming van een ouder in het geval van een minderjarige);

Behalve indien anders schriftelijk toegestaan door TaxDome, advertenties, uitnodigingen, investeringsmogelijkheden, kettingbrieven, piramidespelen, andere ongevraagde commerciële communicatie of het meedoen aan spamming of flooding;

Virus, Trojaans paard, worm of andere storende of schadelijke software of gegevens; en

Alle informatie, software of Inhoud die niet wettelijk de uwe is en door auteursrecht beschermd kan zijn

of ander eigendomsrecht, of afgeleide werken, zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendomsrechten.

b. Gemeenschapsforums. De Diensten kunnen een gemeenschapsforum bevatten om informatie uit te wisselen met andere gebruikers van de Diensten en het publiek. Gelieve respect te betrachten wanneer u met andere gebruikers
interageert. TaxDome biedt geen ondersteuning en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud van anderen in deze gemeenschapsforums. Maak geen informatie bekend in het gemeenschapsforum die u niet
openbaar wilt maken. Gebruikers kunnen hyperlinks plaatsen naar inhoud die gehost en onderhouden wordt door derden, waarvoor Intuit niet verantwoordelijk is.

c. TaxDome kan uw inhoud van tijd tot tijd controleren. Intuit kan, maar is niet verplicht om, de inhoud van de Diensten te controleren. Wij kunnen alle informatie openbaar maken die nodig of passend is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, TaxDome of zijn klanten te beschermen, of de Diensten naar behoren te laten werken. TaxDome mag naar eigen goeddunken inhoud weigeren te plaatsen, verwijderen of weigeren te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, waarvan wordt beweerd dat het onaanvaardbaar, ongewenst of ongepast is, of in strijd met deze Overeenkomst.

3. Beperkingen op het Gebruik van Handelsmerken

3.1    Geen gebruik van Logovormen of Boxontwerpen

Wanneer wordt verwezen naar de merknaam TaxDome of wanneer de diensten van de TaxDome Consultant worden gepromoot, is het gebruik van productlogo’s, boxdesigns en de merknaam in de URL van de website van de Consultant verboden. TaxDome handelsmerken mogen alleen in platte tekst en alleen voor goedgekeurde doeleinden worden weergegeven. Dit gebruik in platte tekst moet het kenmerkende hoofdlettergebruik en/of de spatiëring van het merk behouden.

Als u lid bent van het TaxDome Partnerprogramma, mag u, volgens de voorwaarden van dat programma, bepaalde goedgekeurde reclamebanners van het Partnerprogramma (geleverd door TaxDome) op uw website(s) weergeven, waarvan sommige de productlogo’s van TaxDome bevatten. Zie de TaxDome Partner Programma Overeenkomst voor meer informatie.

3.2    Uw TaxDome Certificering Correct Promoten

Na uw inschrijving in het TaxDome Certificeringsprogramma moedigt TaxDome u aan om uw huidige en toekomstige klanten op de hoogte te brengen van uw lidmaatschap van het programma, in overeenstemming met alle handelsmerkbeperkingen die hierin zijn vermeld. U kunt deze informatie overbrengen in uw advertenties, maar u moet dit alleen doen op een manier die klanten niet doet geloven dat u een werknemer of vertegenwoordiger van TaxDome bent.

3.3    Geen Gebruik in Direct Business Bron Herkenningstekens

TaxDome kan niet gebruikt worden in uw bedrijfsnaam, product/dienstnaam, of in uw directe bedrijfsbronherkenningstekens zoals briefpapier, visitekaartjes, bedrijfsnaamborden, domeinnamen, of titels van bedrijfswebsites. Deze herkenningstekens geven de naam van uw bedrijf aan en dus de bron van uw producten of diensten. Om elke mogelijke verwarring te vermijden met betrekking tot de bron van TaxDome’s producten/diensten, tegenover uw producten/diensten of die van een andere partij, is het gebruik van TaxDome’s handelsmerken in deze bronaanduidingen verboden. TaxDome heeft er echter geen bezwaar tegen dat de lidmaatschapsvermeldingen gebruikt worden in gepaste contexten die de ware aard van uw relatie met TaxDome duidelijk maken.

Door deel te nemen aan het Programma stemt u er bovendien mee in dat de Goedgekeurde Materialen geen inhoud bevatten die door TaxDome, naar eigen goeddunken, als obsceen, gewelddadig of anderszins van slechte smaak of onwettig kan worden beschouwd, of met het doel onwettige activiteiten aan te moedigen, of anderszins het TaxDome-handelsmerk, andere merken of logo’s die eigendom zijn van TaxDome, of de producten of diensten van TaxDome misbruikt of in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. TaxDome behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen oneerlijk gebruik of misbruik van haar handelsmerken/logo’s en om u naar eigen goeddunken in overtreding van de Overeenkomst te houden voor dergelijk oneerlijk gebruik of misbruik.

3.4    VOOR GECERTIFICEERDE TAXDOME CONSULTANTS: Gecertificeerde Logo Beperkingen
Al het goedgekeurde gebruik van het Gecertificeerde Logo moet in overeenstemming zijn met de volgende beperkingen voor het gebruik van het logo (“Gecertificeerde Logo Beperkingen”):

3.4.1 Goedgekeurd Doel

Gecertificeerde Consultants krijgen een beperkte licentie om het Gecertificeerde Logo te gebruiken en mogen het Gecertificeerde Logo uitsluitend gebruiken om klanten of potentiële klanten op de hoogte te brengen van de huidige, geldige certificering van de Gecertificeerde Consultant in het Programma en van het feit dat de Gecertificeerde Consultant met succes geslaagd is voor het Certificeringsexamen overeenkomstig deze Overeenkomst (“Goedgekeurd Doel”). Geen ander gebruik van het Gecertificeerde Logo is toegestaan.

3.4.2 Goedgekeurde Materialen en Gebruik

a. Gecertificeerde Consultants met een goede reputatie mogen het Gecertificeerde Logo gebruiken voor het Goedgekeurde Doel in alle volgende gevallen (collectief, “Goedgekeurde Materialen”):

 • Bepaalde papieren en elektronische marketingmaterialen voor de diensten van de Gecertificeerde Consultants die uitsluitend betrekking hebben op de software van TaxDome;
 • Bepaalde reclame voor Gecertificeerde Leden-diensten die uitsluitend betrekking hebben op TaxDome software,
 • Op het briefpapier en de visitekaartjes van de Gecertificeerde Consultants.

b. Al deze Goedgekeurde Materialen moeten ook afzonderlijk de eigen naam, de bedrijfsnaam, de naam van de dienst en/of de handelsnaam van de Gecertificeerde Consultant bevatten, in een formaat dat minstens even groot moet zijn als het lettertype van het Gecertificeerde Logo.

c. Gecertificeerde Leden mogen het Gecertificeerde Logo NIET gebruiken in of op fysieke bedrijfsbewegwijzering of binnen bedrijfslogo’s; maar Gecertificeerde Consultants mogen het Gecertificeerde Logo in het openbaar tonen, los van bedrijfsbewegwijzering, naam van het lid, bedrijfsnaam, dienst of handelsnaamdisplays.

d. Niettegenstaande het bovenstaande, mag een Gecertificeerde Consultant de volgende identificatieregel in gewone tekst (geen logo/grafiek) gebruiken wanneer de naam van een Gecertificeerde Consultant gedrukt wordt op visitekaartjes, briefpapier, brochures, kleding, en ALLEEN op de website: “Jane Smith, Gecertificeerde TaxDome Consultant”. Een dergelijke identificatieregel KAN echter NIET gebruikt worden op of in verband met bedrijfssignalisatie, of bedrijfsnamen of logo-ontwerpen (ook niet als die logo-ontwerpen op andere materialen staan), of op enigerlei wijze in bewegwijzering of bedrijfsnamen/logo’s verwerkt worden.

e. Gecertificeerde Consultants mogen in geen geval het Gecertificeerde Logo of een deel daarvan gebruiken in de naam van de Goedgekeurde Materialen zelf, of in de namen van de eigen producten, diensten of zaken van de Gecertificeerde Consultant, of de Gecertificeerde Logo’s gebruiken op enige andere niet-goedgekeurde manier, inclusief voor promotionele evenementen, merchandise, of bewegwijzering, of om enige goedkeuring of band met TaxDome uit te drukken of te impliceren die verder gaat dan de voltooiing van de gecertificeerde vereiste tests.

Bovendien stemmen de Gecertificeerde Consultants ermee in dat de Goedgekeurde Materialen geen inhoud zullen bevatten die door TaxDome, naar eigen goeddunken, geacht zou kunnen worden obsceen, gewelddadig of anderszins van slechte smaak of onwettig te zijn, of met het doel onwettige activiteiten aan te moedigen, of anderszins misbruik te maken van het Gecertificeerde Logo, of het TaxDome handelsmerk, of dit in diskrediet of diskrediet te brengen. TaxDome behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen oneerlijk gebruik of misbruik van het TaxDome handelsmerk en om de Gecertificeerde Consultant in overtreding van deze Overeenkomst te houden voor dergelijk oneerlijk gebruik of misbruik, naar eigen goeddunken van TaxDome.

3.4.3 Vereiste Legenda

Alle Goedgekeurde Materialen die het Gecertificeerde Logo tonen, moeten een klein onderschrift bevatten met de tekst “TaxDome is een geregistreerd handelsmerk van TaxDome LLC, gebruikt met toestemming”. TaxDome kan, van tijd tot tijd, ook eisen dat de Gecertificeerde Consultant een andere vermelding gebruikt.

3.4.4 Ontwerp Voorschriften

Het Gecertificeerde Logo zoals geleverd door TaxDome mag op geen enkele manier “geschonden” worden of veranderd worden door een andere tekst of afbeelding. De verhoudingen van het Gecertificeerde Logo moeten consistent blijven.

Het is verboden het Gecertificeerde logo uit te rekken, te verkorten, te vervormen of anderszins te wijzigen. Het Gecertificeerde Logo mag niet worden geplaatst op achtergronden met onvoldoende contrast, foto’s of illustraties, sterke patronen of texturen.

 

Laatst geüpdatet November 7, 2023