Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

SMS Beleid

Deze Servicevoorwaarden (“Overeenkomst”) worden aangegaan door en tussen TaxDome (“TaxDome,” “wij,” “ons,” of “onze”) en TaxDome-klanten (“Firma’s,” “u,” of “uw”) die gebruikmaken van TaxDome’s SMS-integratiefunctie voor het verzenden van SMS-berichten naar hun klanten (“Klanten”) via TaxDome’s integratie met Twilio. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de SMS-integratiedienst (“Service”).

Door gebruik te maken van de Service, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Service niet te gebruiken.

1. Service Omschrijving

De Service stelt Firma’s in staat om SMS-berichten naar hun Klanten te verzenden en te ontvangen via TaxDome’s integratie met Twilio. De Service wordt geleverd op een “als-is” en “als beschikbaar” basis. TaxDome geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de Service.

2. Gebruik van de Service

2.1     Naleving van Toepasselijke Wetten

U gaat ermee akkoord de Service te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en branchenormen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, wetten inzake gegevensbescherming, privacy en elektronische communicatie. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat uw gebruik van de Service voldoet aan alle toepasselijke wetten.

2.2     Verboden Activiteiten

U stemt ermee in de Service niet te gebruiken voor onwettige, frauduleuze of kwaadwillige doeleinden. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

a.   Ongevraagde of onbevoegde SMS-berichten versturen.

b.   Het verzenden van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

c.    Zich voordoen als een persoon of entiteit of uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen.

d.   Het uploaden, verzenden of distribueren van virussen, malware of andere schadelijke software.

e.   De integriteit of prestaties van de Service of verwante systemen of netwerken verstoren.

f.    Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot enig deel van de Service of de gerelateerde systemen of netwerken.

2.3     Toestemming van de Klant en Privacy

U verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke toestemmingen en toestemmingen van uw Klanten hebt verkregen om SMS-berichten naar hen te verzenden via de Service. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, inclusief het verkrijgen en behouden van alle vereiste toestemmingen en het verstrekken van de juiste kennisgevingen aan uw Klanten.

</l

2.4     Twilio Account en Kosten

Om de Service te gebruiken, moet u uw merk registreren via TaxDome’s integratie met Twilio en akkoord gaan met hun servicevoorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met het gebruik van de Twilio-diensten, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor het verzenden van SMS-berichten.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

3.1     TaxDome Eigendom

TaxDome behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Service, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten. Deze Overeenkomst verleent u geen eigendomsrechten of licenties op de Service, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.

3.2     Bedrijfsinhoud

U behoudt alle eigendomsrechten op de inhoud die u via de Service verzendt, inclusief alle SMS-berichten die u naar uw Klanten verzendt. Door gebruik te maken van de Service verleent u TaxDome een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren ten behoeve van het verlenen van de Service.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is TaxDome niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of onvermogen tot gebruik van de Service, met inbegrip van enige schade voor verlies van winst, gegevens of goodwill, zelfs indien TaxDome op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord TaxDome en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Service, uw schending van deze Overeenkomst of uw overtreding van toepasselijke wetten.

6. Beëindiging

TaxDome mag, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Service op elk moment en om elke reden beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Bij beëindiging komen alle licenties en rechten die u onder deze Overeenkomst worden verleend onmiddellijk te vervallen.

7. Overige

7.1     Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen TaxDome en Bedrijven met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.

7.2     Aanpassing

TaxDome behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen in de Overeenkomst worden van kracht zodra de herziene versie op de website van TaxDome is geplaatst of aan u is medegedeeld. Uw voortgezette gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde Overeenkomst accepteert.

7.3     Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het rechtsgebied waarin TaxDome is geregistreerd, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten. Elke rechtszaak, vordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt aanhangig gemaakt bij de federale of staatsrechtbanken in het rechtsgebied waar TaxDome is geregistreerd.

7.4     Scheidbaarheid

Indien wordt bepaald dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Door gebruik te maken van de Service, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

8. Restitutiebeleid

Bedrijven erkennen en gaan ermee akkoord dat er geen terugbetalingen zullen plaatsvinden voor merkregistratiekosten, Twilio maandelijkse kosten, SMS opwaarderingen, of andere kosten in verband met het gebruik van de Service. Eenmaal betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd, ongeacht of de Service volledig wordt gebruikt of als Bedrijven besluiten het gebruik van de Service te staken. TaxDome is niet verplicht tot restitutie of creditering van ongebruikte SMS-berichten, accounttegoeden of andere ongebruikte delen van de dienst.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het beheren van hun rekeningsaldo en ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om de kosten van de SMS-berichten die via de dienst worden verzonden te dekken. TaxDome is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit ontoereikende rekeningsaldi of een daaruit voortvloeiende onderbreking of beëindiging van de Service als gevolg van geldgebrek.

Dit niet-terugbetalingsbeleid is van toepassing ongeacht de reden voor de beëindiging of opschorting van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot schendingen van deze Overeenkomst, sluiting van het account of stopzetting van de Service door een van beide partijen.

Bedrijven erkennen dat dit niet-terugbetalingsbeleid een fundamenteel aspect is van de prijsstelling en beschikbaarheid van de Service, en zij stemmen ermee in zich aan dit beleid te houden.

Door de Service te gebruiken, erkennen en gaan Bedrijven akkoord met het niet-terugbetalingsbeleid dat in deze sectie wordt beschreven.

9. Niet-Betaling en Risico op Nummerverlies

Bedrijven die gebruik maken van de Service erkennen en gaan ermee akkoord dat het niet betalen van de Twilio maandelijkse vergoeding of andere vergoedingen die verschuldigd zijn aan Twilio, de leverancier van de SMS-diensten, via TaxDome, kan resulteren in het risico van verlies van het geregistreerde telefoonnummer dat is gekoppeld aan het account van het bedrijf.

TaxDome is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van het geregistreerde telefoonnummer als gevolg van niet-betaling van vergoedingen aan Twilio. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Bedrijf om te zorgen voor tijdige betaling van alle vergoedingen aan Twilio om de registratie en het eigendom van hun telefoonnummer te behouden.

Bedrijven erkennen en begrijpen dat het verlies van een geregistreerd telefoonnummer kan resulteren in de onmogelijkheid om SMS-berichten te verzenden via de Service of de noodzaak om een nieuw telefoonnummer opnieuw te registreren, wat extra kosten en administratieve inspanningen met zich mee kan brengen.

TaxDome is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het verlies van een geregistreerd telefoonnummer als gevolg van het niet betalen van vergoedingen aan Twilio.

Door gebruik te maken van de Service, erkennen en gaan bedrijven akkoord met het risico van verlies van het geregistreerde telefoonnummer dat aan hun account is gekoppeld in het geval van niet-betaling van vergoedingen aan Twilio. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van hun account bij Twilio om onderbreking of verlies van het geregistreerde telefoonnummer te voorkomen.

Laatst geüpdatet November 6, 2023