Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Verwijzingsprogramma Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het Verwijzingsprogramma

1. Algemene Voorwaarden

Het TaxDome Verwijzingsprogramma (“Programma”) dat wordt aangeboden door TaxDome, Llc (“TaxDome”, ”wij”, ”onze”) is in het leven geroepen om nieuwe verwijzingen (“Verwezen zijn”) te belonen voor het kopen van een TaxDome-licentie zoals gedefinieerd door de TaxDome Partner Programma.

Deze Algemene Voorwaarden van het Programma zijn een bindende overeenkomst tussen u en TaxDome en zijn van toepassing op uw deelname aan alle aanbiedingen van het Programma. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met de TaxDome Servicevoorwaarden en de TaxDome Privacybeleid. U mag niet deelnemen aan het Programma, als u niet volledig akkoord gaat met deze Programmavoorwaarden.

Deze Algemene Voorwaaren van het Programma zijn een bindende overeenkomst tussen u en TaxDome en ze zijn van toepassing op uw deelname aan alle programma-aanbiedingen. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met de TaxDome Servicevoorwaarden en het TaxDome-privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met deze Programmavoorwaarden in hun geheel bent u niet gemachtigd om deel te nemen aan het Programma.

2. Hoe het Programma Werkt

Gekwalificeerde verwijzingen. Een gekwalificeerde verwijzing vindt plaats als:

  • De Verwijzer die een TaxDome Partner-URL via b.v. e-mail, Facebook of enig ander communicatiemiddel deelt houdt in met een persoon, de Doorverwezene;
  • De Doorverwezene koopt vervolgens een TaxDome-licentie als hij of zij de TaxDome-website bezoekt door de door de Verwijzer in a webbrowser gedeelde TaxDome Partner-URL te delen.

Doorverwijsvergoeding.  Introduceer TaxDome aan uw collega’s en ontvang twee TaxDome-gebruikersmaanden toegevoegd aan uw licentie. Wij voegen twee maanden aan uw TaxDome-licentie toe, ongeacht het aantal aangeschafte TaxDome-licenties. Als u bijvoorbeeld twee jaarlicenties hebt, wordt aan elke licentie 1 maand toegevoegd. De doorverwezen klant ontvangt 1 maand gratis TaxDome-licentie.

Geschiktheid. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Programma moeten zowel de Verwijzer als de Doorverwezene ten minste 18 jaar oud zijn. TaxDome behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan het programma naar eigen goeddunken niet in aanmerking te laten komen.

Gedrag. Deelnemers aan het Programma moeten zich houden aan de TaxDome spamrichtlijnen. Elke verspreiding van uw Doorverwijzingspartner URL die ongevraagde commerciële e-mail of “spam” zou kunnen vormen onder enige toepasselijke wet- of regelgeving is uitdrukkelijk verboden en is reden voor onmiddellijke beëindiging van uw account en uitsluiting van het doorverwijzingsprogramma van TaxDome. TaxDome behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, een doorverwezene te verbieden deel te nemen aan enig aspect van het programma indien TaxDome van mening is of vermoedt dat een dergelijke doorverwezene zich heeft ingelaten met of heeft getracht zich in te laten met een van de volgende zaken:

  • handelend in strijd met deze Programmavoorwaarden;
  • de werking van het Programma of de Site te beschadigen, te manipuleren of te corrumperen;
  • activiteiten die naar het eigen oordeel van TaxDome in het algemeen niet in overeenstemming worden geacht met de beoogde werking van het Programma. TaxDome is de enige die dit bepaalt in gevallen van vermoed misbruik, fraude of overtreding van deze Programmavoorwaarden of de bedoeling van deze Programmavoorwaarden.

3. Aansprakelijkheid

Bindende effecten. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de Algemene Voorwaarden van het Programma. Als u niet akkoord gaat met en u niet volledig aan de Programmavoorwaarden houdt, bent u niet gemachtigd om deel te nemen aan het Programma.

Vrijgave. Door deel te nemen aan het Programma, ontslaan deelnemers TaxDome van alle en elke aansprakelijkheid voor verlies, schade, letsel, kosten of onkosten, inclusief, maar niet beperkt tot, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden, voortvloeiend uit of in op welke manier dan ook verbonden met het Programma en/of het gebruik van Programmabeloningen.

Schadeloosstelling. Deelnemers stemmen ermee in TaxDome en haar vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims van derden, eisen, aansprakelijkheden, kosten, of onkosten, inclusief honoraria en kosten voor juridische vertegenwoordiging, voortvloeiend uit, of gerelateerd aan een inbreuk door de deelnemer van een van deze Programmavoorwaarden of enige schending door Deelnemer van toepasselijke wetgeving.

4. Disclaimer

Computersysteem. TaxDome wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan een computersysteem als gevolg van deelname aan, of het openen of downloaden van informatie in verband met het Programma, en behoudt zich het recht voor, naar haar eigen goeddunken, het Programma te annuleren, te wijzigen of op te schorten indien een virus, bug, computerprobleem, onbevoegde tussenkomst, of andere oorzaken buiten de controle van TaxDome, het beheer, de veiligheid of het goede verloop van het Programma verstoren.

Voorbehouden recht. TaxDome behoudt zich het recht voor het Programma te annuleren of op te schorten indien zij, naar eigen goeddunken, van oordeel is dat het beheer, de veiligheid of de eerlijkheid van het Programma op enigerlei wijze in het gedrang is gekomen. Afwijzing van garanties: DEELNEMERS EN ASPIRANT-DEELNEMERS BEGRIJPEN UITDRUKKELIJK EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT: (A) UW GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OP UW EIGEN RISICO IS, HET PROGRAMMA WORDT VERSTREKT OP EEN “ALS IS” EN “ALS BESCHIKBAAR” BASIS EN HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN (GEZAMENLIJK, “BELOFTEN”) VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR STATUUT, GEWOONTERECHT OF GEWOONTE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BELOFTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA WORDEN AANGEBODEN, IMPLICIETE BELOFTEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK; (B) TaxDome VERKLAART EN GEEFT GEEN GARANTIES DAT (i) HET PROGRAMMA AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (ii) ONBEPERKT, TIJDIG, BEVEILIGD, OF ERROR-VRIJ ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE U VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VERKRIJGT, ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE U DOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VERKRIJGT, ZULLEN VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, EN (v) ALLE FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; EN © ALLE MATERIAAL DAT U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, WORDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEOPEND, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIELE APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DERGELIJK MATERIAAL.

5. Overige Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Deze Programmavoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Deelnemers en TaxDome betreffende het gebruik van het Programma door de Deelnemers. Indien TaxDome enig recht of enige bepaling van deze Programmavoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat TaxDome van dat recht of die bepaling afziet. De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik door Deelnemers van de diensten van TaxDome zijn te vinden op https://taxdome.com/policies.

Voorwaarden. De voorwaarden van deze Overeenkomst gaan in op het moment dat een Verwijzer zich aanmeldt als klant van TaxDome. Zowel de verwijzer als wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij van de beëindiging in kennis te stellen. Kennisgeving via het aan onze Doorgegeven e-mailadres van de verwijzer, wordt beschouwd als voldoende kennisgeving om deze Overeenkomst te beëindigen.

Laatst geüpdatet November 6, 2023