Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Algemene Voorwaarden voor TaxDome Marktplaats

Introductie

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en TaxDome, die uw gebruik van ons marktplaats-platform regelt. In dit document verwijzen wij naar TaxDome als “wij”, “ons” of “onze”, verwijst “het platform” naar TaxDome Marktplaats en verwijzen wij naar de gebruikers van ons platform als “u” of “deelnemers” of “makers” of “kopers”.

In deze voorwaarden zijn “makers” personen of entiteiten die optreden als makers en hun sjablonen en diensten op de marktplaats aanbieden. “Kopers” zijn gebruikers van TaxDome die gebruik willen maken van het aanbod op onze marktplaats.

Overige definities

  • Marketplaats: De dienst van TaxDome, waarmee ontwerpers sjablonen voor bedrijfsprocessen kunnen aanbieden en verkopen.
  • Makers: Een individu of rechtspersoon die sjablonen op de Marktplaats plaatst en aanbiedt, gratis of tegen betaling.
  • Koper: Een individu of rechtspersoon die sjablonen op de Marktplaats koopt.
  • Sjabloon: Een vooraf ontworpen set van instellingen, configuraties of materialen die kunnen worden gebruikt om met behulp van het TaxDome-product bedrijfsprocessen te automatiseren. Sjablonen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, instellingen, formulieren, documenten of andere middelen die zijn ontworpen om boekhoudpraktijken en andere processen te vereenvoudigen.

Door het vakje aan te vinken en aan te geven dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden op onze website, bevestigt u dat u deze Voorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u ermee instemt deze na te leven en eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u ons platform niet gebruiken.

1. Betalingsvoorwaarden:

Betalingsverwerking:
Makers kunnen prijzen voor hun sjablonen vaststellen. Kopers gaan ermee akkoord de gespecificeerde kosten voor gekochte sjablonen te betalen. TaxDome kan betalingsverwerkers van derden gebruiken om transacties te vergemakkelijken. TaxDome brengt op elke verkoop een commissie in rekening. Inkomsten uit de verkoop van sjablonen worden via het Stripe-systeem op hun aangesloten bankrekeningen uitbetaald aan de makers, minus de commissies van TaxDome en Stripe. Betalingen kunnen op regelmatige basis plaatsvinden, zoals vastgelegd door TaxDome.

Transactiekosten:
TaxDome behoudt zich het recht voor om voor aankopen transactiekosten in rekening te brengen. Transactiekosten worden duidelijk gecommuniceerd aan makers en kopers.

TaxDome Accountvereiste:
Om betaling voor verkochte sjablonen te ontvangen, moeten makers een actief TaxDome-account gekoppeld houden aan hun TaxDome-profiel. De verwerking van betalingen is afhankelijk van de naleving van de algemene voorwaarden van TaxDome door de maker.

2. Taal en Gedragsrichtlijnen:

Van deelnemers aan onze marktplaats wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar communiceren en omgaan. Het gebruik van godslastering, haatzaaiende taal of enige vorm van beledigend taalgebruik is ten strengste verboden. TaxDome behoudt zich het recht voor om schendingen van deze richtlijn te controleren en passende maatregelen te nemen, waaronder het opschorten of beëindigen van accounts.

3. Sjabloon Weergavebeperkingen:

Kopers die een sjabloon van een maker hebben gedownload, mogen onder geen enkele omstandigheid onder hun eigen account of dat van een andere maker dezelfde of een licht gewijzigd sjabloon op de marktplaats te koop aanbieden. Deze bepaling is er om het ongeoorloofd dupliceren en doorverkopen van sjablonen te voorkomen.

Overtreding van dit beleid kan leiden tot schorsing of beëindiging van het account van de maker.

4. Handhaving:

TaxDome behoudt zich het recht voor om deze beperkingen te controleren en af te dwingen. Als wordt vastgesteld dat een koper de sjabloonweergavebeperkingen heeft overtreden, kunnen naar eigen goeddunken gepaste acties worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot schorsing of beëindiging van het account.

5. Restitutie- en Retourbeleid:

Geen restituties:
Vanwege de digitale aard van sjablonen zijn alle verkopen definitief en biedt TaxDome geen restituties aan. Kopers worden aangemoedigd om sjablonen zorgvuldig te bekijken voordat ze tot aankoop overgaan.

6. Intellectuele Eigendomsrechten:

Eigendom:
De makers blijven eigenaar van hun sjablonen. Door een sjabloon op het platform te vermelden, verlenen de makers kopers een licentie om het sjabloon onder de gespecificeerde voorwaarden te gebruiken.

7. Licentieovereenkomst:

Licentieverlening:
Bij aankoop verlenen de makers de kopers een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het sjabloon voor persoonlijke of zakelijke doeleinden te gebruiken. Eventuele aanvullende gebruiksrechten moeten apart worden overeengekomen.

Beperkingen:
Het is kopers niet toegestaan sjablonen door te verkopen, opnieuw te distribueren of te wijzigen voor wederverkoop zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker.

8. Gebruikersinhoud en Moderatie:

Inhoudsrichtlijnen
Makers en kopers moeten zich houden aan de inhoudsrichtlijnen van TaxDome. Verboden inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, beledigend, illegaal of inbreukmakend materiaal.

Moderatie:
TaxDome behoudt zich het recht voor om sjablonen of door gebruikers gegenereerde inhoud die in strijd is met de richtlijnen te modereren en te verwijderen.

9. Beëindiging van accounts:

Gronden voor Beëindiging:
TaxDome kan accounts beëindigen bij overtreding van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot frauduleuze activiteiten, misbruik van het platform of herhaalde beleidsovertredingen.

10. Beschikbaarheid van Sjablonen:

Wijzigingen in Beschikbaarheid:
Makers kunnen hun sjablonen te allen tijde van de marktplaats verwijderen. TaxDome is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van specifieke sjablonen.

11. Wijziging van de Voorwaarden:

Kennisgeving van Wijzigingen:
TaxDome behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen via het platform aan gebruikers worden medegedeeld en voortgezet gebruik betekent acceptatie van de bijgewerkte voorwaarden.

12. Technische Vereisten:

Gebruikersverantwoordelijkheid:
Gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat zij voldoen aan alle technische vereisten voor toegang tot en gebruik van het platform.

13. Beperking van Aansprakelijkheid:

Geen Garantie:
TaxDome levert het platform “als is” zonder garanties. TaxDome is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform.

14. Geschillen:

TaxDome is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de resultaten van het gebruik van de sjablonen die op de Marktplaats worden verkocht. Alle geschillen tussen makers en kopers moeten onderling worden opgelost en TaxDome neemt niet deel aan geschillenbeslechting.

Kopers en makers erkennen en stemmen ermee in dat elk sjabloon dat is gekocht van TaxDome Marketplace is bedoeld voor persoonlijk of organisatorisch gebruik en niet mag worden doorverkocht of gedistribueerd op TaxDome Marktplaats.

Het verbod op wederverkoop strekt zich uit tot volledige of gewijzigde kopieën van de sjablonen. Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden om sjablonen die zijn verkregen van TaxDome Marktplaats te koop aan te bieden, te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van TaxDome of een derde.

Elke schending van deze doorverkoopclausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het account van de verkoper en juridische stappen om schadevergoeding te eisen voor het ongeoorloofde gebruik en de doorverkoop van sjablonen.

15. Vrijwaring:

Gebruikersverantwoordelijkheid:
Gebruikers stemmen ermee in TaxDome schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, verliezen of schade die voortvloeien uit hun gebruik van het platform of enige schending van de Algemene Voorwaarden.

16. Registratie en Accounts:

Om de TaxDome Marktplaats te gebruiken, moeten zowel makers als kopers een TaxDome-account aanmaken.
U stemt ermee in om bij registratie nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken en uw account niet aan derden over te dragen. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord.

Laatst geüpdatet January 8, 2024