Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video

Servicevoorwaarden van TaxDome

Welkom bij TaxDome, een online beheerservice voor belastingkantoren die is ontworpen voor accountants en belastingprofessionals. Deze Servicevoorwaarden zijn bedoeld om onze verplichtingen als dienstverlener en uw verplichtingen als klant uit te leggen. Lees ze aandachtig door.

Deze voorwaarden zijn bindend voor elk gebruik van de service en zijn van toepassing op u vanaf het moment dat TaxDome u toegang geeft tot de service.

De TaxDome-service zal in de loop van de tijd evolueren op basis van gebruikersfeedback. Deze termen zijn niet bedoeld om elke vraag te beantwoorden of om elk probleem aan te pakken dat wordt opgeworpen door het gebruik van van onze service. TaxDome behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen op , met ingang van het plaatsen van gewijzigde termen en we zullen er alles aan doen om deze wijzigingen door te geven aan u via e-mail of website melding. Het is waarschijnlijk dat de termen van gebruik in de loop van de tijd zullen veranderen . Het is uw verplichting om ervoor te zorgen dat u’hebben de meest recente termen die beschikbaar zijn op onze   gelezen en begrepen. website.

Door te registreren bij de service te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u de bevoegdheid hebt om handelen namens namens elke persoon voor wie u de service gebruikt. u wordt geacht te hebben ingestemd met deze voorwaarden namens van elke entiteit waarvoor u de service gebruikt.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2018.

1 Definities

«overeenkomst» betekent deze voorwaarden voor gebruik.

«Toegangsprijs» betekent de maandelijkse of jaarlijkse vergoeding (exclusief belastingen en heffingen) die u verschuldigd bent in in overeenstemming met de vergoedingsschema uiteengezet op de website (die TaxDome kan wijzigen).

«Vertrouwelijke informatie» omvat alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de partijen bij deze overeenkomst, hetzij in schriftelijk, elektronisch of mondeling, inclusief de service maar geen informatie die is, of openbaar wordt, anders dan door middel van ongeautoriseerde openbaarmaking door de andere partij.

«gegevens» betekent alle gegevens die door u of met uw toestemming in de website worden ingevoerd.

«intellectueel eigendomsrecht» betekent elk patent, handelsmerk, dienstmerk, auteursrecht, moreel recht, recht in een ontwerp, knowhow en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten waar ook ter wereld, ongeacht of niet geregistreerd.

«Service» betekent dat de online beheerservices voor belastingkantoren beschikbaar worden gesteld (aangezien  kan zijn gewijzigd of bijgewerkt van tijd tot tijd door TaxDome) via de website.

«Website» betekent de internetsite op het domein www.taxdome.com of elke andere site die wordt beheerd door TaxDome.

«TaxDome» betekent TaxDome, Llc. en alle huidige en toekomstige wereldwijde dochterondernemingen van TaxDome Llc.

«Uitgenodigde gebruiker» betekent elke persoon of entiteit, anders dan de abonnee, die de service gebruikt met de toestemming van de abonnee van tijd tot tijd.

«Abonnee» betekent dat de persoon die zich registreert bij de service gebruikt, en, waar de context het toelaat, elke entiteit op omvat wiens naam die persoon registreert om de service te gebruiken.

«Jij» betekent de abonnee, en waar de context het toelaat, een uitgenodigde gebruiker. «uw» heeft een overeenkomstige betekenis.

2 Gebruik van software

TaxDome verleent u het recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de dienst via de website met de specifieke gebruikersrollen die beschikbaar zijn voor volgens u uw abonnementstype. Dit recht is niet exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt door en onderhevig aan deze overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat, onder voorbehoud van enige toepasselijke schriftelijke overeenkomst tussen de abonnee en de uitgenodigde gebruikers, of enige andere toepasselijke wetten:

 1. De abonnee bepaalt wie is an uitgenodigde gebruiker en welk niveau van gebruikersrol toegang tot de relevante organisatie en dienst die de uitgenodigde gebruiker heeft;
 2. De abonnee is verantwoordelijk voor alle uitgenodigde gebruikers’ gebruik van de onderhoud;
 3. De abonnee controleert elke uitgenodigde gebruiker’s niveau van toegang tot de relevante organisatie en dienst op alle tijden en kan or wijzigen an uitgenodigde gebruiker’s toegang, or niveau van  toegang, at te allen tijde en om welke reden dan ook, in in welk geval die persoon of entiteit zal ophouden met be an uitgenodigde gebruiker of zal dat verschillende niveau van toegang hebben, as het geval kan zijn;
 4. Als er is een geschil tussen a abonnee en een uitgenodigde gebruiker met betrekking tot de toegang tot een organisatie of dienst, zal de abonnee beslissen welke toegang of niveau van toegang tot de relevante gegevens of dienst die uitgenodigde gebruiker zal hebben, als een.

3 Uw verplichtingen

Betalingsverplichtingen

Een geldige creditcard is vereist voor het betalen van accounts.

De service is gefactureerd in voorschot op een maandelijks of jaarbasis en is niet restitueerbaar. Alle servicecontracten, of ze nu maandelijks of jaarlijks worden betaald, hebben een periode van één jaar, tenzij de toegangsprijs voor meer dan een jaar is of  anders overeengekomen om in te schrijven. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke perioden van service, upgrade / downgrade-terugbetalingen of -teruggaven voor maanden ongebruikt met een open rekening. In om iedereen gelijk te behandelen, zullen er geen uitzonderingen zijn gemaakt.

Alle kosten zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten, met uitzondering van alleen Amerikaanse (federale of staats) belastingen.

Voor elke upgrade of downgrade in plan niveau, zal uw creditcard die u heeft opgegeven automatisch het nieuwe tarief on uw volgende factureringscyclus in rekening worden gebracht. Als u annuleert uw won’t be weer in rekening gebracht, maar u bent verantwoordelijk voor de kosten die al zijn gemaakt voor de huidige factureringsperiode. Het verlagen van uw service kan leiden tot het verlies van inhoud, functies, of capaciteit van uw account. TaxDome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

Toegangsvoorwaarden

U moet ervoor zorgen dat alle gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de service, veilig en vertrouwelijk worden bewaard. U moet TaxDome onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoorden of elke andere schending van  beveiliging en TaxDome zal uw wachtwoord opnieuw instellen en u moet alle andere maatregelen nemen die TaxDome redelijkerwijs nodig acht om handhaven of verbeteren van de beveiliging van TaxDome’s computergebruik systemen en netwerken en uw toegang tot de services. Als een voorwaarde van deze voorwaarden bij het openen en gebruiken van de diensten, moet u:

 1. Niet proberen om de veiligheid of integriteit van TaxDome’s computersystemen of netwerken of, wanneer de diensten worden gehost door a derde partij, die derde partij’s computersystemen en -netwerken te ondermijnen;
 2. Gebruik, or misbruik, de diensten in enige manier die de functionaliteit van de diensten of website, of andere systemen die gebruikt worden om de diensten te leveren of de mogelijkheid van enige andere gebruiker om de diensten of website te gebruiken, niet;
 3. Probeer niet ongeoorloofde toegang te krijgen tot ander materiaal dan dat naar waarvoor u uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen om toegang of tot het computersysteem op waarop de services worden gehost;
 4. Geen invoer naar de website verzenden:
  1. bestanden die schade kunnen toebrengen aan andere personen’s computerapparatuur of software, inhoud die mogelijk beledigend is, of materiaal of gegevens in overtreding van enige wet (inclusief Gegevens of ander materiaal beschermd door auteursrecht of handelsgeheimen die u doet niet het recht hebben om te gebruiken);
  2. niet proberen om wijzigen, kopiëren, aanpassen, reproduceren, demonteren, decompileren of reverse-engineering eventuele computerprogramma's gebruikt om leveren de diensten of to bedienen van de website, behalve as is strikt noodzakelijk om gebruiken een van beide van ze voor de normale werking.

Communicatie voorwaarden

As a voorwaarde van deze voorwaarden van service, als u gebruik maakt van alle communicatiemiddelen die beschikbaar zijn via de website (zoals een forum, chatroom, of berichtencentrum), gaat u alleen akkoord met gebruik van dergelijke communicatiemiddelen voor wettige en legitieme doeleinden. U mag dergelijke communicatiemiddelen niet gebruiken voor het plaatsen van or het verspreiden van materiaal dat geen verband houdt met het gebruik van de diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot to): aanbiedingen van goederen of diensten te koop, ongevraagde commerciële e-mail, bestanden die schade kunnen toebrengen aan andere personen’s computerapparatuur of software, inhoud die aanstootgevend kan zijn voor andere gebruikers van  de diensten of de website, of materiaal in schending van enige wet (inclusief materiaal dat is beschermd door auteursrecht of handelsgeheimen die u doet niet het recht hebben om te gebruiken).

Wanneer u iets communiceert op de website, verklaart u dat het u is toegestaan om te communiceren. TaxDome is onder geen verplichting om ervoor te zorgen dat de communicatie op de website is legitiem of dat ze alleen gerelateerd zijn aan het gebruik van de services. Zoals met elk ander webgebaseerd forum, moet u voorzichtig zijn bij het gebruik van de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn op de website. TaxDome behoudt zich echter het recht voor om alle communicatie op te verwijderen op elk moment in naar eigen goeddunken.

Vergoeding

U vrijwaart TaxDome tegen: alle claims, kosten, schade en verlies als gevolg van uw inbreuk op enige van deze Voorwaarden of enige verplichting die u mogelijk heeft aan TaxDome, inclusief (maar niet beperkt tot tot) enige kosten met betrekking tot de terugvordering van enige toegangsvergoedingen die verschuldigd zijn maar niet door u zijn betaald.

4 Privacy

TaxDome hanteert a privacybeleid waarin de partijen’ verplichtingen in respect voor persoonlijke informatie zijn vastgelegd. U dient dit beleid te lezen op www.taxdome.com/privacy/ en u zult worden genomen om hebben aanvaard dat beleid wanneer u deze Voorwaarden accepteert.

5 Intellectueel eigendom

Algemeen

Titel aan, en alle intellectuele eigendomsrechten in de services, de website en alle documentatie met betrekking tot de diensten blijven eigendom van TaxDome (of zijn licentiegevers).

Eigendom van gegevens

Titel aan, en alle intellectuele eigendomsrechten in, de gegevens blijven uw eigendom. Uw toegang tot de gegevens is echter afhankelijk van volledige betaling van de TaxDome-toegangsvergoeding wanneer deze verschuldigd is. u verleent TaxDome een licentie om uw informatie en gegevens te gebruiken, kopiëren, verzenden, opslaan en back-uppen voor de doeleinden van waardoor u toegang hebt tot en gebruik kunt maken van de services en voor elk ander doel gerelateerd aan levering van diensten aan u.

Back-up van gegevens

U moet kopieën van alle gegevens die in de service zijn ingevoerd, bijhouden. TaxDome houdt zich aan haar best practice beleid en procedures om gegevensverlies te voorkomen, inclusief a dagelijkse systeemgegevens back-up regime, maar geeft geen garanties dat er no verlies van gegevens zal zijn. TaxDome sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor enig verlies van Data no hoe dan ook veroorzaakt.

Toepassingen van derden en uw gegevens

Als u applicaties van derden inschakelt voor gebruik in samen met de services, erkent u dat TaxDome de providers van applicaties van derden om toegang te krijgen tot uw gegevens als vereist is voor de samenwerking van van dergelijke applicaties van derden met de services. TaxDome is niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van uw gegevens die het resultaat zijn van een dergelijke toegang door externe applicatieproviders.

6 Garanties en erkenningen

Gezag

U garandeert dat waar u zich heeft geregistreerd voor de service op gebruikt namens een andere persoon, u heeft de bevoegdheid om akkoord te gaan met deze voorwaarden op namens die persoon en ga ermee akkoord dat door te registreren bij gebruik de service waarmee u de persoon aan namens wie u handelt, verbindt aan de uitvoering van alle verplichtingen waaraan u wordt onderworpen door deugd van deze voorwaarden, zonder beperking van uw eigen persoonlijke verplichtingen onder deze voorwaarden.

Erkenning

U erkent dat:

 1. U bent gemachtigd om gebruik te maken van de diensten en de website en om toegang te krijgen tot de informatie en gegevens die u op de website invoert, inclusief enige informatie of gegevensinvoer op de website door personen die u heeft gemachtigd om gebruik maken van de service. u bent ook gemachtigd om toegang te krijgen tot de verwerkte informatie en gegevens die beschikbaar zijn gesteld aan u door uw gebruik van van de website en de services (of die informatie en gegevens van u zijn of die van iemand anders).
 2. TaxDome heeft no verantwoordelijkheid aan elke andere persoon dan u en niets in deze Overeenkomst verleent, of pretendeert aan verleent, a voordeel aan elke andere persoon dan u. Als u de diensten of de website on namens or ten behoeve van iemand anders dan uzelf (of a body corporate of anders) gebruikt, gaat u daarmee akkoord:
  1. U bent ervoor verantwoordelijk dat u het recht heeft om  te doen;
  2. U bent verantwoordelijk voor het autoriseren van elke persoon die toegang heeft gekregen tot informatie of Gegevens, en u gaat ermee akkoord dat TaxDome geen verplichting heeft om personen toegang te verlenen tot dergelijke informatie of gegevens zonder uw toestemming en kan verzoeken om informatie doorverwijzen naar u naar adres;
  3. U vrijwaart TaxDome voor alle claims of verlies met betrekking tot met betrekking tot:
   • TaxDome’s weigering om iemand toegang te verlenen tot uw informatie of gegevens in in overeenstemming met deze voorwaarden.
   • TaxDome’s het beschikbaar stellen van informatie of gegevens aan personen met uw toestemming.
 3. De levering van, toegang tot, en gebruik van de diensten is on an «as is» basis en at uw eigen risico.
 4. TaxDome garandeert niet dat het gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn. Onder andere de werking en beschikbaarheid van de systemen die gebruikt worden voor de toegang tot de dienst, waaronder openbare telefoondiensten, computernetwerken en het internet, kunnen onvoorspelbaar zijn en kunnen van tijd tot tijd de toegang tot de diensten verstoren of verhinderen. TaxDome is niet in op enigerlei wijze verantwoordelijk voor een dergelijke storing of voorkomen van uw toegang of gebruik van de diensten.
 5. TaxDome is niet uw belastingadviseur en het gebruik van de services vormt niet de ontvangst van belastingadvies of juridisch advies.
 6. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen dat de services voldoen aan de behoeften van uw bedrijf en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 7. u blijft als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke boekhoudkundige, fiscale en andere wetten. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de opslag van en toegang tot uw gegevens via de software en de website zal voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op u (inclusief eventuele wetten die vereisen dat u records bewaart).

Geen garanties

TaxDome geeft no garantie over de diensten. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert TaxDome niet dat de diensten voldoen aan uw eisen of dat it geschikt is voor een bepaald doel. To vermijd twijfel, alle impliciete voorwaarden of garanties zijn uitgesloten in so voor zover is toegestaan door wet, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor het doel, titel en niet-inbreuk.

Consumentengaranties

U garandeert en verklaart dat u het recht verwerft op toegang tot en gebruik van de services voor de doeleinden van een zaken en dat, tot de maximale omvang die is toegestaan door wet, elke wettelijke consumentengaranties of wetgeving bedoeld om niet zakelijke consumenten te beschermen in elk rechtsgebied is niet van toepassing op de levering van de diensten, de website of deze voorwaarden.

7 Beperking van aansprakelijkheid

To de maximale mate toegestaan door wet, TaxDome sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit aan u (of enige andere persoon) in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anders, voor enig verlies (inclusief verlies van informatie, gegevens, winst en besparingen) of schade als gevolg, direct of indirect, van enig gebruik van, of vertrouwen op, de service of website.

Als u verlies lijdt of schade als a resultaat van TaxDome’s nalatigheid of het niet naleven van deze Voorwaarden, elke vordering van u tegen TaxDome voortvloeiend uit TaxDome’ s nalatigheid of falen zal worden beperkt in respect voor enig incident, of reeksen van verbonden incidenten, tot de door u in de afgelopen 12 maanden betaalde toegangsvergoedingen.

Als u niet tevreden bent met de service, is uw enige en exclusieve remedie tot deze voorwaarden beëindigen in overeenstemming met clausule 8.

8 Beëindiging

Foutloze beëindiging

Deze voorwaarden blijven gelden voor de periode die door de betaalde toegangsprijs of een jaar, afhankelijk van welke is groter is. At het einde van elke factureringsperiode zullen deze Voorwaarden automatisch worden verlengd met een andere periode van dezelfde duur als die periode, op voorwaarde dat u de voorgeschreven Toegangsprijs blijft betalen wanneer deze verschuldigd is, tenzij een van beide partijen deze Voorwaarden beëindigt door de andere partij in in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden. Ter voorkoming van twijfel, indien betaling van een factuur voor de verschuldigde toegangskosten in relatie tot een dienst is niet gemaakt in volledige by de relevante vervaldatum, kan TaxDome or  opschorten; uw gebruik van de dienst, de bevoegdheid voor alle or een van uw Organisaties to gebruik van de dienst, or uw rechten van toegang tot alle or alle gegevens.

Opgebouwde rechten Beëindiging van deze voorwaarden is onverminderd enige rechten en plichten van de partijen hebben opgebouwd tot en inclusief de datum van beëindiging. Bij beëindiging van van deze Overeenkomst zult u:

 • aansprakelijk blijven voor alle opgebouwde kosten en bedragen die vóór of na beëindiging verschuldigd worden;
 • stop onmiddellijk met het gebruik van de diensten en de website.

Vervaldatum of beëindiging

Clausules 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 de vervaldatum of beëindiging van deze voorwaarden overleven.

9 Technische ondersteuning

Technische problemen

In het geval van technische problemen moet u alle redelijke inspanningen leveren om onderzoek en diagnosticeer problemen voordat u contact opneemt met TaxDome. Als u nog steeds technische hulp nodig heeft, controleer dan de online ondersteuning van TaxDome op de website of stuur een e-mail naar ons op team@taxdome.com.

Beschikbaarheid van de dienst

Terwijl TaxDome beoogt dat de diensten moeten worden beschikbaar 24 uur a dag, zeven dagen a week, is het mogelijk dat op gelegenheden de diensten of website kan worden niet beschikbaar aan vergunning onderhoud of andere ontwikkeling activiteit aan plaatsvinden. Indien TaxDome om welke reden dan ook de diensten voor langere tijd moet onderbreken dan TaxDome normaal gesproken zou verwachten, zal TaxDome redelijke inspanningen leveren om in in gegevens van dergelijke activiteit vooraf op de website te publiceren.

10 Algemeen

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met het privacybeleid van TaxDome en de voorwaarden van andere kennisgevingen of instructies gegeven aan u onder deze voorwaarden van gebruik, vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, verklaringen (hetzij mondeling of geschreven), en afspraken en vormen de volledige overeenkomst tussen u en TaxDome met betrekking tot de services en de andere zaken die worden behandeld in deze voorwaarden.

Afstand

Als een van beide partijen afziet van enige schending van deze voorwaarden, vormt dit geen verklaring van afstand van elke andere inbreuk. Geen afstandsverklaring zal effectief zijn, tenzij gemaakt in geschrift.

Vertragingen

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of mislukking in uitvoering van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of mislukking is te wijten aan elke oorzaak buiten zijn redelijke controle. Deze clausule is niet van toepassing op enige verplichting om geld te betalen.

Geen opdracht

U mag geen rechten toewijzen of overdragen aan een andere persoon zonder TaxDome’s voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht en jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat de wetten van de staat New York van toepassing zijn op deze overeenkomst en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken van Kings County, New York of federale rechtbank voor het district New York voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst.

Scheidbaarheid

Als een deel of bepaling van is, is deze voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of in in strijd met de wet, dat deel of bepaling is vervangen door een bepaling die, als voor zover mogelijk, bereikt het oorspronkelijke doel van dat deel of bepaling . De rest van deze overeenkomst is bindend voor de partijen .

Mededelingen

Elke kennisgeving die onder deze voorwaarden door een van de partijen bij de andere moet in schrijven door e-mail en zal worden geacht te zijn gegeven op verzending. Kennisgevingen aan TaxDome moet worden verzonden naar team@taxdome.com of to elk ander e-mailadres dat door email to u by TaxDome. Kennisgevingen aan u wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het opzetten uw toegang tot de service.

Rechten van derden

Een persoon die is en geen partij bij deze voorwaarden hebben geen recht op voordeel onder of tot om elke term van deze voorwaarden af te dwingen.